[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. MUDr. Žigmund Križan
Röntgenológ, lekár.

* 6.6.1907, Trenčín
† 4.4.1964, Bratislava


     Narodil sa 6. júna 1907 v Trenčíne. Po štúdiách na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1932) odišiel na ročný študijný pobyt na Ústav lekárskej fyziky v Montpellier. V r. 1933–1934 pracoval v epidemickej nemocnici v Bratislave a neskôr v Masarykovom rádioliečebnom ústave v Brne (1934–1936). Ďalší študijný pobyt absolvoval na Ústrednom ústave pre nádory na univerzite v Bruseli (1936–1937). Od r. 1937 nastúpil ako asistent prof. Teisslera na Ústave lekárskej fyziky LF UK. Tu v roku 1946 sa síce habilitoval, ale docentom bol menovaný až v r. 1951 a hoci ústav viedol od r. 1946, za prednostu bol menovaný až v r. 1953. V tom istom roku sa stal vedúcim Katedry lekárskej fyziky. Za mimoriadneho profesora bol menovaný až r. 1956. Vo vedeckej práci sa zo začiatku zaoberal elektroosmózou, elektroforézou a polarografiou vo vzťahu k medicíne. Neskôr sa jeho záujem sústredil hlavne na röntgenológiu, rádiológiu a využitie rádiového žiarenia pri liečbe malígnych nádorov. Napísal učebnicu Röntgenové lekárske prístroje – konštrukcia, údržba, obsluha (1962). Bol spoluautorom kníh Ultrazvuk v medicíne (1955), Úvod do fyzikálnych základov lekárskej röntgenológie (1955), Vybrané kapitoly z fyziky (1955), Technika, manipulácia, oprava a údržba lekárskych röntgenových prístrojov (1961). Uverejnil desiatky odborných prác a štúdií v domácich a zahraničných časopisoch.
     Zomrel 4. apríla 1964 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]