[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Daniel Gabriel Lichard
Vydavateľ, učiteľ.

* 17.1.1812, Slovenská Ľupča
† 17.11.1882, Skalica


     Narodil sa 17. januára 1812 v Slovenskej Ľupči. Bol prvým slovenským profesionálnym novinárom s mimoriadne bohatou publicistikou, rozsiahlou a významnou vydavateľskou činnosťou. Vo viacerých svojich periodikách (Noviny pre hospodárstvo..., Obzor, Domová pokladnica a iné) a v celom rade ľudovovýchovných publikácií poskytoval široký priestor k popularizácii súdobých poznatkov z prírodných vied, poľnohospodárstva, medicíny a techniky a sám bol autorom veľkého počtu vedecko-popularizačných príspevkov. V r. 1838–1844 bol profesorom evanjelického lýcea v Banskej Štiavnici, kde vyučoval matematiku a prírodovedné predmety. Z tohto obdobia pochádza i jeho maďarská učebnica matematiky (Bratislava 1842), ako aj prednáška o dôležitosti štúdia matematiky.
     Zomrel 17. novembra 1882 v Skalici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]