[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Bohumír Parízek, CSc.
Matematik.

* 4.10.1920, Bratislava
† 6.9.1979, Bratislava


     Narodil sa 4. októbra 1920 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od 1. 9. 1945 do 1. 8. 1948 pôsobil v Bratislave ako učiteľ najprv na prvom gymnáziu, od 1. 9. 1949 do 31. 8. 1952 na Zdravotníckej škole. Dňa 1. 9. 1952 nastúpil ako asistent na Katedre matematiky SVŠT. Po roku stal sa odborným asistentom, v r. 1961 docentom a na SVŠT zotrval až do smrti.
     Prechod na vysokú školu mu umožnil plne sa venovať matematike. Zapojil sa do činnosti seminára z algebry, vedeného akademikom Schwarzom – výsledkom bolo viacero prác z oboru teórie pologrúp. Neskôr sa zaoberal teóriou automatov, z čoho vypracoval kandidátsku dizertačnú prácu a v r. 1968 získal titul CSc. Dlhé roky vykonával funkciu zástupcu vedúceho katedry. V júni 1979 bol menovaný za vedúceho katedry.
     Významne sa podieľal na modernizácii vyučovania matematiky ako autor a recenzent viacerých stredoškolských učebníc a skrípt. V súvislosti s tým vystúpil niekoľkokrát v čsl. televízii. Bol školiteľom interných a externých ašpirantov, členom rôznych komisií: pre obhajobu kandidátskych prác, pre štátne skúšky, pre skúšky ašpirantov. Dlhé roky bol zodpovedným redaktorom fakultného časopisu. Dostal mnohé vyznamenania, medzi nimi bronzovú i striebornú medailu SVŠT.
     Bol obľúbený pre skromnú otvorenú povahu a humor. Svojou činnosťou prispel podstatne k výchove slovenskej matematickej a technickej inteligencie.
     Zomrel 6. septembra 1979 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]