[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Vladimír Piják
Pedagóg, matematik.

* 6.6.1923, Ochodnica na Kysuciach
† 6.5.1998, Pardubice


     Narodil sa 6. júna 1923 v Ochodnici na Kysuciach. Maturoval na štátnom gymnáziu v Žiline v roku 1942. Sociálne pomery rodiny mu neumožnili po maturite pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. Pracoval v krátkodobých zamestnaniach ako kreslič a účtovník a v rokoch 1944–1946 ako výpomocný učiteľ na štátnej meštianskej škole v Krásne nad Kysucou. Zo sociálnych dôvodov zanechal po jednom semestri aj štúdium na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave, kde začal študovať na jeseň 1946. V rokoch 1947–1950 absolvoval štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (dnes Univerzita Komenského), kde pracoval od začiatku školského roku 1950/51 ako asistent na ústave matematicko-geometrickom. V dôsledku reorganizácie sa dostal ako odborný asistent na katedru matematiky Vyššej školy pedagogickej v Bratislave, kde zotrval do konca školského roku 1956/57. Medzitým si r. 1956 doplnil úplné vysokoškolské vzdelanie na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, kam od r. 1957 prišiel na katedru matematiky ako odborný asistent. Po zlúčení Vysokej školy pedagogickej s Univerzitou Komenského sa stal v r. 1959 odborným asistentom Katedry matematiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a po zriadení katedry geometrie v r. 1960 prešiel na túto katedru. Na katedre geometrie pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku r. 1990, keď medzitým r. 1980 prešla katedra do zväzku novovytvorenej Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského. Titul RNDr. získal r. 1968, za docenta bol vymenovaný a ustanovený r. 1972. V rokoch 1971–1986 bol vedúcim katedry geometrie, v rokoch 1972–1980 bol prodekanom Prírodovedeckej fakulty UK a vedúcim matematickej sekcie vedeckej rady tejto fakulty.
     Bol vedúcim autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice Konštrukčná geometria. Podieľal sa na organizačnej príprave obsahu vyučovania a na vypracovaní niekoľkých učebníc matematiky pre stredné odborné učilištia a spolupracoval aj na vydaní učebno-metodickej pomôcky pre učiteľov stredných škôl.
     Posledné roky života strávil doc. Piják v Pardubiciach, kam sa z rodinných dôvodov uchýlil po rozdelení Česko-Slovenska.
     Zomrel po dlhšej ťažkej chorobe 6. mája 1998 v Pardubiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]