[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Andrej Radlinský
Fyzik, pedagóg.

* 8.7.1817, Dolný Kubín
† 26.4.1879, Kúty


     Narodil sa 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Študoval na gymnáziu v Ružomberku, Kremnici a v Budíne, v Seminári v Bratislave a v Trnave. Štúdiá teológie ukončil v Pazmáneu vo Viedni. Venoval sa aj štúdiu jazykovedy. V roku 1841 získal doktorát filozofie na peštianskej univerzite. Krátko pôsobil v Budíne, Štefultove, v Zlatých Moravciach a dlhšie v Banskej Štiavnici. Tu zriaďuje nedeľné školy a organizuje spolky miernosti. V roku 1852 vydal I. zväzok Prostonárodnej Bibliotéky, ktorý obsahoval Hviezdovedu, Zemepis, PrírodopisSilozpyt – jeho zostavovateľom bol M. Jalovecký. A. Radlinský musel tajne opustiť Slovensko a prešiel do Viedne, kde spolupracoval s J. Kollárom. Tu redigoval Slovenské noviny, vydával časopis Cyrill a Method, neskôr s prílohou Priateľ školy a literatúry. V roku 1871 vydal dielo pod názvom Školník obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce a poľné hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodvábnictvo a Náuku o právach a povinnostiach občanských pre katolícke elementárne školy. Učebnica má 316 strán a 12 strán obrázkov. Stavba Silozpytu čili fyziky ako jednej časti Školníka: I. O vlastnostiach telies, II. O príťažlivosti, ťarche, ťažišti a rovnováhe, III. O sochore, vážkach, mincieri, kolovrate a iných z kolovratu poskladaných strojoch. IV. O povetrí, V. O plynoch, VI. O vode, VII. O liehu alebo silici, VIII. O svetle, IX. O teplote. prídavok: O nešťastlivých prípadoch horúčosti, ohňa, chladna a zimy. X. O hromovine, XI. O zvuku. Prídavok: O nešťastlivých prípadoch zadusených a hromom ohlušených ľudí. A. Radlinský značne prispel k vytváraniu slovenskej fyzikálnej terminológie. V päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch minulého storočia svojimi všestrannými schopnosťami zasahoval do hospodárskeho a literárneho života a má nezabudnuteľné zásluhy pri napomáhaní rozvoja slovenského školstva, najmä pri jeho záchrane. Jeho učebnica Školník bola významným prostriedkom pri pozdvihnutí vzdelanostnej úrovne slovenského národa.
     Zomrel 26. apríla 1879 a pochovaný je v Kútoch.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]