[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Karol Rečičár, CSc.
Matematik, pedagóg.

* 26.9.1909, Krompachy
† 21.10.1989, Košice


      Doc. Rečičár sa narodil 26. 9. 1909 v Krompachoch. Po maturite na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi študoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity matematiku a deskriptívnu geometriu, kde promoval v roku 1932.
     Po krátkom pôsobení na Maďarskom gymnáziu v Bratislave a po ukončení základnej vojenskej služby od roku 1934 pôsobí ako profesor matematiky a deskriptívnej geometrie na gymnáziách postupne v Nitre, Kežmarku, Košiciach, Banskej Bystrici, v Jure pri Bratislave a v roku 1945 sa opäť vracia na košické gymnázium. Po založení Vysokej školy technickej v Košiciach v roku 1952 prechádza na Katedru matematiky a deskriptívnej geometrie Strojníckej fakulty. Na Vysokej škole technickej v Košiciach viedol výučbu deskriptívnej geometrie až do októbra 1974. V rokoch 1969 až 1970 bol vedúcim Katedry matematiky a deskriptívnej geometrie na Baníckej fakulte.
     Stále a neúnavne pracoval v pedagogickej a vedeckej oblasti, presadzoval modernizačné snahy vo výučbe matematiky a deskriptívnej geometrie, mnoho času venoval študentom, pravidelne bol pedagogickým vedúcim ročníkov a vynakladal veľkú úsilie, aby zo študentov vyrastali inžinieri zodpovedne pristupujúci k práci a k povinnostiam. V začiatkoch pomáhal budovať katedru materiálne i kádrovo. Zostavil ucelené učebné texty pre študentov. Vybudoval zbierku didaktických pomôcok pre deskriptívnu geometriu, je autorom viacerých skrípt z deskriptívnej geometrie, ktoré sú starostlivo odborne a metodicky pripravené a ktoré v značnej miere prispeli ku kvalitnej pedagogickej práci katedry.
     Aj za pôsobenia na VŠT spolupracoval s Ústavmi pre ďalšie vzdelávanie učiteľov v Košiciach a Prešove a odviedol značný diel práce v úsilí o zvýšenie úrovne učiteľov matematiky a deskriptívnej geometrie vo Východoslovenskom kraji. Za dlhoročnú pedagogickú činnosť mu udelilo Ministerstvo školstva čestný titul Zaslúžilý učiteľ.
     V odbornovedeckej práci sa najskôr zaoberal cyklografickým zobrazením, potom sa venoval vektorovému premietaniu na princípe Fedorovovom a jeho aplikáciám v banskom meračstve a v geologickom prieskume. Z tejto problematiky viedol výskum na Baníckej fakulte VŠT a publikoval viaceré odborné práce. Zovšeobecnil vektorové premietanie na n-rozmerný euklidovský priestor a skúmal jeho aplikácie v banských technických disciplínach. Z uvedenej tematiky sa habilitoval v r. 1967 a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu: Vektorové zobrazovanie trojrozmerného priestoru a jeho aplikácie v baníctve a strojárstve.
     Známa je činnosť doc. Rečičára v JČSMF a v JSMF. Bol členom JČSMF od roku 1929 a ostal členom Jednoty aj v období rokov 1939–1945. Od pôsobenia v Košiciach, od roku 1945, bol členom a potom po viac rokov aj podpredsedom výboru pobočky JČSMF a JSMF v Košiciach. Od roku 1972 do roku 1978 bol členom a predsedom Revíznej komisie pri ÚV JSMF. Živá a progresívna činnosť Jednoty bola stále predmetom jeho záujmu. Široké lingvistické znalosti dával k dispozícii ako člen Terminologickej komisie pre matematiku pri ÚV JSMF. Je spoluautorom vydaných aj pripravovaných prác z matematickej terminológie. V r. 1975 Zaslúžilý člen JSMF.
     S publikačnou činnosťou úzko súvisí aj činnosť doc. Rečičára v Edičnej rade teoretickej literatúry pri vydavateľstve Alfa v Bratislave. Niekoľko rokov bol edičným referentom pri VŠT v Košici ach. Za úspešnú činnosť na Baníckej fakulte dostal vyznamenanie prezidenta republiky Za pracovnú obetavosť.
     Zomrel náhle 21. októbra 1989 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]