[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Josef Sahánek
Fyzik.

* 18.2.1896, Praha
† 23.3.1942, Mauthausen


     Narodil sa 18. februára 1896 v Prahe. Po maturite na vyššej reálke na Žižkove v r. 1914 sa zapísal na Filozofickú fakultu Karlovej univerzity, kde študoval matematiku a fyziku. V šk. roku 1917/18 bol tiež riadnym poslucháčom štúdia poistnej matematiky na pražskej technike. Prvé tri roky po absolutóriu pôsobil ako asistent na technike v Brne. V tomto období získal spôsobilosť vyučovať matematiku a fyziku. V roku 1921 obhájil dizertáciu Denné variácie smeru vetra v Brne, za čo mu PFKU v Prahe udelila titul RNDr. V dvadsiatych rokoch bol asistentom Fyzikálneho ústavu PF Masarykovej univerzity v Brne (1921–1927). Po dvoch rokoch pôsobenia na reálnom gymnáziu v Brne sa v roku 1929 stal na PFMU docentom experimentálnej fyziky na základe habilitačného spisu Výklad vzniku ultrakrátkych elektromagnetických vĺn v elektrónových lampách. Hoci už po smrti riaditeľa FÚ PF MU prof. Macků (1929) konal prednášky v zastúpení druhého profesora experimentálnej fyziky, profesorom fyziky, aj to iba nehonorovaným, sa stal až v r. 1934. Medzitým sa habilitoval na brnianskej technike (1934) a bol vymenovaný za docenta pre odbor technická fyzika. S účinnosťou od 1. júla 1938 bol dr. J. Sahánek menovaný mimoriadnym profesorom technickej fyziky na Vysokej škole technickej M. R. Štefánika v Košiciach. Po administratívnych a organizačných zmätkoch zavinených hlavne Viedenskou arbitrážou začal prednášať až na jeseň 1939. Krátko nato bol vymenovaný za profesora technickej fyziky a prednostu I. fyzikálneho ústavu brnianskej techniky. Preto z Bratislavy odišiel. Lenže práve v deň, keď sa mal oficiálne ujať funkcie – 17. 11. 1939, nemecké úrady uzavreli české vysoké školy.
     Prof. Sahánek neodpovedal na neskoršie ponuky, aby sa vrátil na Slovensko a zostal v protektoráte. V roku 1942 zahynul v koncentračnom tábore. Hoci v prvom období pôsobenia na technike v Brne konal hlavne meteorologické pozorovania, stredobodom vedeckého záujmu prof. Sahánka bolo budenie ultrakrátkych elektromagnetických vĺn v elektrónových lampách. V tomto odbore dosiahol významné úspechy. Jeho hlavné práce boli v rokoch 1925–1930 uverejnené v popredných odborných časopisoch, ako napríklad Physikalische Zeitschrift, a hojne sa citovali.
     Okupácia Čiech, zriadenie protektorátu a uzavretie českých vysokých škôl pretrhli sľubne sa rozvíjajúcu vedeckú dráhu niektorých českých fyzikov (napr. V. Kunzla, A. Vašíčka) a mnohí ďalší zaplatili daň najvyššiu. Popri prof. Záviškovi a prof. Dolejškovi medzi nich patril aj prof. Josef Sahánek.
     Zomrel 23. marca 1942 v Mauthausene.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]