[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Viktor Svitek
Matematik.

* 22.4.1908, Dohňany, okr. Považská Bystrica
† 13.6.1971, Bratislava


     Narodil sa 22. apríla 1908 v Dohňanoch, okr. Považská Bystrica. Na reálku v Žiline sa dostal až po I. svetovej vojne. Po maturite r. 1928 študoval matematiku a deskriptívnu geometriu na Karlovej univerzite a na ČVUT v Prahe. Absolvoval aj trojročný kurz poisťovacej matematiky.
     Po skončení vojenskej služby pôsobil od r. 1936 ako profesor na gymnáziách v Lučenci, Žiline a Bratislave. Od r. 1943 prednášal ako honorovaný docent niektoré geometrické disciplíny na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V povojnových rokoch pôsobil na pedagogickej fakulte, kde bol profesorom, od r. 1947 vedúcim matematického ústavu. Po celý čas existencie Vysokej školy pedagogickej v Bratislave v rokoch 1953–1959 bol na jej fakulte prírodných vied vedúcim katedry matematiky a jedno funkčné obdobie aj prodekanom. Ako externý učiteľ sa zaslúžil aj o rozvoj pedagogických fakúlt v Nitre a Trnave. Od r. 1959 až do smrti bol pracovníkom katedry matematiky (od r. 1960 katedry geometrie) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. V školskom roku 1969–1970 bol prodekanom tejto fakulty.
     Vo vedeckej práci sa prof. Svitek zaoberal syntetickými aj algebraickými metódami projektívnej a deskriptívnej geometrie, špeciálne projektívno-geometrickým prístupom k štúdiu kriviek a plôch. Okrem časopiseckých publikácií vydal monografiu Nové riešenie kriviek a plôch. V dizertačnej práci obhájenej r. 1942 a neskôr v päťdesiatych rokoch sa zaoberal premietacími metódami vo viacrozmerných priestoroch. V poslednom období svojho života sa venoval fundamentálnym problémom elementárnej geometrie, ktoré zhrnul v monografii Logické základy geometrie. Napísal celý rad učebných textov z rôznych geometrických disciplín.
     Prof. Svitek bol oduševneným pedagógom, ktorý vychoval niekoľko generácií učiteľov matematiky a deskriptívnej geometrie pre stredné školy na Slovensku. Vynikal v projektívnej geometrii, v ktorej rozsah jeho vedomostí a zručnosť v aplikáciách boli obdivuhodné. Vychoval niekoľko úspešných ašpirantov a bol činný ako člen i predseda v niekoľkých komisiách. Bol dlhoročným funkcionárom mnohých odborných a poradných orgánov od úrovne školy až po ministerstvo včítane orgánov verejnej správy a národných výborov.
     Záslužná práca prof. Sviteka bola ocenená vyznamenaniami vysokých škôl a verejných inštitúcií. V JČSMF bol členom v ústrednom výbore JSMF a predsedom pobočky v Bratislave. V obetavej práci, s ktorou vykonával okrem iných povinností aj túto funkciu, ho zastihla smrť.
     Prof. Svitek bol obetavý, neúnavný a skromný vysokoškolský učiteľ s trvalými zásluhami o výchovu povojnových generácií učiteľov matematiky.
     Zomrel 13. júna 1971 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]