[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Michal Ferianc, CSc.
Fyzik.

* 25.2.1931, Važec
† 16.11.1998, Bratislava


     Narodil sa 25. februára 1931 vo Važci. Špecializáciu vysokofrekvenčná fyzika vyštudoval na PFUK (1952–1957). Pracovať začal ako inžinier-asistent v Geologickom ústave D. Štúra (1957–1958). Po roku pôsobenia na Katedre fyziky VŠP v Bratislave (1958–1959) pracoval na Prírodovedeckej fakulte UK od r. 1959 až do odchodu do dôchodku (1993). Postupne bol členom Katedry experimentálnej fyziky, Katedry všeobecnej fyziky a napokon Katedry biofyziky a chemickej fyziky. V r. 1971 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a v r. 1979 bol menovaný docentom.
     Michal Ferianc sa zaoberal analýzou podmienok kryštalizácie, fázových prechodov a vplyvom prímesných iónov na fyzikálne vlastnosti elektrooptických monokryštálov, vyšetrovaním prímesných centier iónov v monokryštáloch binárnych zložiek metódou EPR. Experimentálne overoval model monokryštálu CdS na základe superhyperjemných interakcií. Doc. Ferianc vyvinul technológiu pestovanie monokryštálov sírnika kademnatého v peci s veľkým teplotným gradientom.
     Z jeho pedagogickej činnosti si zaslúži pozornosť špeciálna prednáška Výroba kryštálov. Okrem toho po dlhé roky učil fyziku pre poslucháčov rôznych kombinácií s chémiou.
     Michal Ferianc zomrel 16. novembra 1998 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]