[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Peter Baláž, CSc.
Fyzik, pedagóg.

* 3.9.1917, Dubodiel (Trenčín)
† 1.6.1998, Bratislava


     Narodil sa 3. septembra 1917 v Dubodiele pri Trenčíne. Po absolvovaní učiteľského ústavu vyučoval v Hornej Súči, v Nemšovej a v Trenčíne. Popri zamestnaní študoval matematiku a fyziku na Pedagogickej fakulte SU a na Prírodovedeckej fakulte UK. V r. 1953 nastúpil na Vysokú školu pedagogickú v Bratislave. Potom prešiel na Pedagogickú fakultu UK v Trnave. Tu zotrval až do r. 1982, kedy odišiel do dôchodku.
     V r. 1966 docent a v r. 1969 RNDr. Napísal skriptá Žiarenie a atomistika (1959), Elektrina a magnetizmus (1962). Preložil z ruštiny do slovenčiny knihu L. I. Reznikov a kol. Základy metodiky vyučovania fyziky (1972). Bol autorom učebnice pre pedagogické fakulty Fyzika III. (1973).
     Spracoval Zbierku úloh z fyziky pre stredné školy, ktorá vyšla v piatich vydaniach. V diele Význační fyzici (1966) spracoval život a dielo 40 svetových významných fyzikov.
     V oblasti experimentálnej fyziky podieľal sa na výskumoch v oblasti senzorickej akustiky a v tejto oblasti dosiahol vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied.
     V rokoch 1963–1981 vykonával funkciu vedúceho Katedry fyziky Pedagogickej fakulty UK v Trnave a v rokoch 1969–1971 aj funkciu prodekana.
     Zomrel 1. júna 1998 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]