[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Ľubomír Hrivnák
Fyzik.

* 31.3.1930, Bratislava
† 30.8.1993, Bratislava


     Narodil sa 31. marca 1930 v Bratislave. Po štúdiu na PFUK v Bratislave (1948–1952) nastúpil na svojej alma mater ako asistent. V rámci ašpirantúry študoval v Prahe u zakladateľa českej školy teórie tuhých látok Zdeňka Matyáša. Ako prvý na Slovensku sa začal zaoberať touto problematikou a získal titul CSc. za prácu Vznik excitónu nežiarivou rekombináciou elektrónu a diery. V r. 1961 prešiel na Vysokú školu dopravnú do Žiliny, kde sa habilitoval a stal sa vedúcim Katedry fyziky (1964). V rokoch 1968–1969 bol prodekanom Strojnícko-elektrotechnickej fakulty VŠD. Za postoje v tomto období bol v r. 1969 odvolaný z funkcie prodekana a r. 1971 aj z funkcie vedúceho katedry. Po návrate do Bratislavy (1974) pracoval v Elektrotechnickom ústave SAV, kde obhájil doktorskú dizertáciu Neohmický transport v polovodičoch (1984). Inauguračné pokračovanie absolvoval na MFF UK (1990). Prof. Hrivnák sa spočiatku venoval štúdiu Fröhlichovho hamiltoniánu a stanoveniu podmienok, kedy sa dva elektróny v polárnom dielektriku môžu priťahovať v dôsledku elektrónovo-fonónovej interakcie. V tých časoch to bol ústredný problém kvantovej teórie tuhých látok. Počas pôsobenia Ľ. Hrivnáka v Žiline sa okolo neho vytvorila silná skupina, ktorá rozvíjala výskum tuhých látok ultrazvukovými metódami a dosiahla vynikajúce výsledky i uznanie.
     Šírka vedeckých záujmov dr. Hrivnáka bola mimoriadne veľká: zaoberal sa nežiarivou rekombináciou elektrónu a diery, kvantovým Hallovým javom, Bohmovým–Aharonovým efektom i neparabolickými disperznými zákonmi v polovodičoch. Odvodil poloempirický vzťah medzi mriežkovou konštantou polovodičov, ich šírkou zakázaného pásma a parametrami disperzného zákona vodivostných elektrónov. Ľubomír Hrivnák ako prvý v dejinách fyziky na Slovensku prednášal o kvantovej teórii tuhých látok a popri prof. J. Fischerovi aj o elektrónovej štruktúre atómov a molekúl. Vďaka úsiliu Ľ. Hrivnáka a pod jeho vedením vznikla kniha Teória tuhých látok, ktorá bola prvou publikáciou svojho druhu v Československu a vyšla v dvoch vydaniach.
     Preto dr. Hrivnáka právom hodnotíme ako zakladateľskú osobnosť tohto moderného vedeckého odboru. Ešte na PFUK Ľ. Hrivnák spolu s dr. Petrášom založil seminár z teoretickej fyziky (1961). Po príchode na EÚ SAV zasa viedol seminár z fyziky polovodičov. Bol tiež prvým predsedom Fyzikálnej sekcie JSMF (1969–1971). V tejto funkcii sa zúčastnil na zakladacom zasadnutí Európskej fyzikálnej spoločnosti (1969) a bol zvolený za člena jej prvej rady.
     Zomrel 30. augusta 1993 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]