[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Štefan Iľaš
Matematik, pedagóg.

* 4.5.1933, Beharovce, okr. Spišská Nová Ves
† 9.8.1990, Prešov


     Narodil sa 4. mája 1933 v Beharovciach, okres Spišská Nová Ves. Po maturite na levočskom gymnáziu r. 1953 študoval v rokoch 1953–1957 učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie pre stredné školy na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave. Od r. 1957 vyučoval na jedenásťročných stredných školách v Prešove na Konštantínovej a Mudroňovej ulici, v rokoch 1961–1966 na strednej všeobecnovzdelávacej škole na ulici Tarasa Ševčenka v Prešove. Od školského roku 1966/67 prešiel na katedru matematiky Pedagogickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, kde zotrval až do svojho predčasného odchodu do invalidného dôchodku r. 1982. Viedol prednášky a cvičenia z geometrických disciplín pre študentov učiteľstva na I. stupni základnej školy a študentov učiteľstva matematiky na II. stupni základnej školy. V spolupráci s J. Dupľákom vydal vysokoškolské učebné texty pod názvom Geometria – riešené úlohy, ktoré vyšlo v dvoch vydaniach r. 1970 a 1976. Samostatne vydal r. 1976 vysokoškolské učebné texty pod názvom Geometria a topológia.
      Vo výskumnej a odbornej práci sa venoval tematike topológie v školskej matematike. Z týchto oblastí publikoval odborno-metodické práce v didakticko-matematických časopisoch a tému spracoval aj v rigoróznej práci, na základe ktorej mu bol r. 1977 na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe udelený titul RNDr.
      S podlomeným zdravím, sužovaný vleklou nevyliečiteľnou chorobou prežíval posledné roky svojho života. Zomrel 9. augusta 1990 v Prešove.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]