[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Peter Pavol Bartoš
Pedagóg, matematik.

* 11.6.1901, Stará Turá
† 18.12.1975, Bratislava


     Narodil sa 11. júna 1901 v Starej Turej, okr. Trenčín.
     Životná dráma P. P. Bartoša je svojím záujmom o matematiku svojrázne zaujímavá a pozoruhodná. Už počas gymnaziálneho štúdia sa venoval matematike. Okolnosti mu však neumožnili ďalšie štúdium. A tak po maturite v r. 1921–1922 absolvoval v Martine kurz pre notárov. Tu sa dostal do styku s Ústredím slovenských ochotníckych divadiel. Po skončení notárskeho kurzu stal sa prvým tajomníkom ÚSOD, pričom spolupracoval so Štefanom Krčmérym, redigoval edíciu Slovenský divadelný ochotník, pestoval čulé styky s pridruženými krúžkami. Notárom bol viac ako 10 rokov – naposledy v Bratislave-Petržalke. Pre očnú chorobu odišiel do výslužby a začal v Brne študovať matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity. Po ukončení štúdia v r. 1936 pôsobil na gymnáziách v Rimavskej Sobote, v Tisovci, v Banskej Bystrici a v Zlatých Moravciach. V r. 1961 po druhý krát a natrvalo odišiel do penzie.
     P. P. Bartoš uplatnil svoje odborné znalosti a pedagogické skúsenosti pri tvorbe učebníc matematiky pre stredné školy a aj ako autor úloh pre Matematickú olympiádu. Publikoval desiatky odborných a pedagogických prác, čím sa podieľal na zvyšovaní úrovne vyučovania matematiky. V publikačnej činnosti veľmi tvorivo pokračoval aj po odchode do dôchodku. Vedecké práce z oblasti elementárnej geometrie a teórie čísel uverejňoval v Matematickom časopise a v  Časopise pro pěstování matematiky. Bol členom redakčnej rady časopisu Matematika v škole. Za úspešnú odbornú a pedagogickú činnosť bol vyznamenaný medailou J. A. Komenského, JSMF mu v r. 1975 udelila titul Zaslúžilý člen. K jeho žiakom patrila napr. aj B. Kolibiarová.
     Zomrel 18. decembra 1975 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]