[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc.
Matematik, pedagóg.

* 6.8.1926, Liptovský Hrádok
† 21.10.1998, Banská Bystrica


     Narodil sa 6. augusta 1926 v Liptovskom Hrádku. Vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte KU v Prahe absolvoval v r. 1950. V školskom roku 1950/51 pôsobil na strednej škole v Prahe. V rokoch 1951–1953 odborný redaktor Štátneho nakladateľstva v Prahe, 1953–1965 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, 1956–1966 na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove. V r. 1965 vedúci pracovnej komisie pre modernizáciu vyučovania matematiky v prešovskej pobočke JČSMF a viedol dlhodobý seminár O diskrétnej geometrii. Od r. 1966 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. V r. 1977 bol menovaný profesorom. V Košiciach viedol Košický kombinatorický seminár. V rokoch 1960-1970 zastával funkciu predsedu Pobočky JSMF v Prešove.
      Ťažisko jeho práce bolo vo vyučovaní geometrických disciplín a vo výskume kombinatorickej geometrie a zaujímavých výsledkov o metrických a kombinatoristických vlastnostiach mnohostenov. Študoval vzťahy medzi konvexnými mnohostenmi a s nimi súvisiacimi guľovými plochami. Ďalej sa zaoberal vyšetrovaním maximálnych počtov vrcholov istých tried mnohostenov, ktoré môžu ležať na opísanej guľovej ploche. Z tejto problematiky vydal monografiu Konvexné mnohosteny (Bratislava, 1981). Vo svojej vedeckej práci získal viacero fundamentálnych výsledkov, vypracoval nové konštrukčné postupy. Napísal vyše 60 vedeckých článkov z geometrie a teórie grafov, zbierku príkladov, 3 stredoškolské učebnice a články metodického charakteru. Bol jednou z vedúcich osobností slovenskej školy teórie grafov.
     Zomrel 21. októbra 1998 v Banskej Bystrici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]