[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Ing. Vincent Kavečanský, CSc.
Fyzik.

* 14.3.1924, Hrašovník, okr. Košice
† 9.1.1983, Košice


     Narodil sa 14. marca 1924 v Hrašovníku, okres Košice. Po absolvovaní Vyššej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach (1943) študoval strojné inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a na Českom vysokom učení technickom v Prahe, kde skončil štúdium v r. 1950. Po skončení štúdií pracoval ako konštruktér a od r. 1952 pôsobil ako asistent na Katedre fyziky VŠT v Košiciach. Od 1. 9. 1963 pracoval ako inžiniersky pracovník Katedry experimentálnej fyziky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Kandidátsku prácu na tému Štúdium magnetizačných procesov na povrchu Fe-Si vzoriek obhájil v r. 1967. Od 1. 1. 1968 pracoval na základe výsledku konkurzu ako vedecký pracovník a od 1. 9. 1969 ako docent.
     Docent Kavečanský sa významne zaslúžil o budovanie experimentálnej základne pre fyzikálny výskum v Košiciach. Osobitne cenné sú výsledky jeho práce pri štúdiu magnetických látok, najmä Fe-Si materiálov, a to mono- i polykryštalických. Rozvinul metódy zviditeľňovania doménovej štruktúry a to koloidnou metódou aj metódou efektu Kerra. Osobitne sa venoval aplikáciám poznatkov základného výskumu do technickej praxe organizovaním spolupráce s Výskumným ústavom hutníctva železa v Dobrej v Českej republike i s Výskumným ústavom kovov v Prešove.
     Po celú dobu svojho pôsobenia na vysokej škole bol zapojený aj do pedagogickej práce. Pravidelne prednášal špeciálne disciplíny pre budúcich fyzikov, viedol diplomové práce a podieľal sa na písaní skrípt.
     V rokoch 1970–1979 bol predsedom krajského výboru FO. Aktívne sa podieľal na organizovaní Československých konferencií o magnetizme.
     Zomrel 9. januára 1983 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]