Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

ITMS-2014+: NFP313010BWH2

Operačný program: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 313010 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Cieľ: 31301031 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií

Prijímateľ:Trnavská univerzita v Trnave
Sídlo prijímateľa:Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Partneri:Matematický ústav SAV, v. v. i.
MERCHANT, s.r.o.
Miesto realizácie
projektu:
Matematický ústav SAV
(pobočky Bratislava, Košice, Banská Bystrica)
Trnava (TRUNI Trnava)
Šaľa (MERCHANT, s.r.o)
Názov projektu: InoCHF - Výskum a vývoj v oblasti inovatívnych technológií v manažmente pacientov s CHF
Kód výzvy: OPII-VA/DP/2021/9.3-01
Celkové oprávnené
výdavky projektu:
1 695 449,- €
Požadovaná výška NFP: 1 490 642,29 €
(508 570,72 € - pre MÚ SAV, v. v. i.)
Kód žiadosti o NFP: NFP313010BWH2

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je výskum v oblasti telemedicínskych systémov, technológií a služieb pre pacientov s chronickým zlyhaním srdca (CHF). Účelom taktozvoleného cieľa je zvýšenie kvality života pacientov prostredníctvom predikcie nepriaznivej zmeny zdravotného stavu pacienta, zlepšenia dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti zameranej na zníženie mortality pacientov, počtu opakovaných rehospitalizácii a dĺžky pobytu v nemocnici.

Matematický ústav, v. v. i. sa podieľa na úlohe prostredníctvom aktivity:

Míľnik 4: Vytvorenie predikčného modelu zhoršovania stavu pacientov pomocou telemedicínsky sledovaných parametrov a heterogénnych zdravotných údajov

Popis míľnika: Vytvorenie predikčného modelu vývoja stavu pacientov je založené na inteligentnej analýze heterogénnych zdravotníckych a biomedicínskych informácií o zdravotnom stave pacienta. Predpokladá vytvorenie metodológie objektívneho kontinuálneho posudzovania zdravotného stavu pacienta v domácom prostredí s využitím telemedicínskych technológií.

Aktivita: 2H4 Výskum a vývoj predikčných modelov zmeny zdravotného stavu pacientov s CHF (nezávislý výskum a vývoj) (MÚ SAV, v. v. i.)

Aktivita: 2H5 Výskum a vývoj predikčných modelov zmeny zdravotného stavu pacientov s CHF - BA (nezávislý výskum a vývoj) (MÚ SAV, v. v. i.)

Termín dosiahnutia míľnika: 03/2022 - 11/2023

Zoznam publikácií