Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

ITMS-2014+: NFP313011T683

Operačný program: 313000 - Operačný program Výskum a inovácie

Prijímateľ:Matematický ústav SAV
Sídlo prijímateľa:Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
Miesto realizácie
projektu:
Matematický ústav SAV
(pobočky Bratislava, Košice, Banská Bystrica)
Identifikátor (IČO):00166791
Názov projektu: Matematická podpora kvantových technológií.
Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-09
Celkové oprávnené
výdavky projektu:
1 001 422,60 €
Požadovaná výška NFP: 1 087 916,53 €
Kód žiadosti o NFP: NFP313010T683

Stručný popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je stabilizovať kvalitný výskumný tím, alebo výskumné tímy žiadateľa v konkrétnej znalostnej oblasti a umožnenie realizovať aktivitu nezávislého výskumu a vývoja v horizonte do 31.12.2019 s príslušnými výstupmi projektu.

Cieľ projektu dosiahne žiadateľ pomocu realizácie hlavnej aktivity: Nezávislý výskum a vývoj v oblasti získania nových poznatkov o matematických štruktúrach a funkciách.

V súlade s podmienkami výzvy sú plánované hodnoty merateľných ukazovateľov nasledovné:

 • Počet podporených výskumných inštitúcií: 1
 • Počet publikácií vytvorených v rámci projektu: 7
 • Počet existujúcich výskumných pracovníkov pracujúcich
  na VaV aktivitách projektu: 9,18 (FTE)
 • Počet navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia a/alebo počet účastí zahraničných výskumníkov: 1

Zoznam publikácií

2016

 1. A. Dvurečenskij (2016): Olson order of quantum observables. In: International Journal of Theoretical Physics 55, 4896–4912. doi: 10.1007/s10773-016-3113-9 Local copy: (pdf)
 2. R. Frič, M. Papčo (2016): Upgrading probability via fractions of events. In: Communications in Mathematics 24, 29–41. doi: 10.1515/cm-2016-0004 Local copy: (pdf)

2017

 1. A. Dvurečenskij (2017): On orders of observables on effect algebras. In: International Journal of Theoretical Physics 56, 4112–4125. doi: 10.1007/s10773-017-3472-x Local copy: (pdf)
 2. P. Eliaš, R. Frič (2017): Factorization of observables. In: International Journal of Theoretical Physics 56, 4073–4083. doi: 10.1007/s10773-017-3436-1 Local copy: (pdf)
 3. D. J. Foulis, A. Jenčová, S. Pulmannová (2017): States and synaptic algebras. In: Reports on Mathematical Physics 79, no. 1, 13–32. doi: 10.1016/S0034-4877(17)30018-6 Local copy: (pdf)
 4. D. J. Foulis, A. Jenčová, S. Pulmannová (2017): Vector lattices in synaptic algebras. In: Mathematica Slovaca 67, no. 6, 1509–1524. doi: 10.1515/ms-2017-0066 Local copy: (pdf)
 5. D. J. Foulis, A. Jenčová, S. Pulmannová (2017): Every synaptic algebra has the monotone square root property. In: Positivity 21, 919–930. doi: 10.1007/s11117-016-0443-z Local copy: (pdf)
 6. R. Frič, M. Papčo (2017): On Probability Domains IV. In: International Journal of Theoretical Physics 56, 4084–4091. doi: 10.1007/s10773-017-3438-z Local copy: (pdf)
 7. A. Jenčová, M. Plávala (2017): Conditions on the existence of maximally incompatible two-outcome measurements in general probabilistic theory. In: Physical Review A 96, 022113. doi: 10.1103/PhysRevA.96.022113 Local copy: (pdf)
 8. A. Jenčová (2017): Preservation of a quantum Rényi relative entropy implies existence of a recovery map. In: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical 50, 085303. doi: 10.1088/1751-8121/aa5661 Local copy: (pdf)
 9. A. Jenčová, G. Jenča (2017): On monoids in the category of sets and relations. In: International Journal of Theoretical Physics 56, 3757–3769. doi: 10.1007/s10773-017-3304-z Local copy: (pdf)

2018

 1. R. A. Borzooei, A. Dvurečenskij, A. H. Sharafi (2018): Material implications in lattice effect algebras. In: Information Sciences 433–434, 233–240. doi: 10.1016/j.ins.2017.12.049 Local copy: (pdf)
 2. R. A. Borzooei, A. Dvurečenskij, A. H. Sharafi (2018): Generalized EMV-Effect algebras. In: International Journal of Theoretical Physics 57, 2267–2279. doi: 10.1007/s10773-018-3750-2 Local copy: (pdf)
 3. A. Dvurečenskij (2018): Markov kernels and tribes. In: Information Sciences 460–461, 42–50. doi: 10.1016/j.ins.2018.05.042 Local copy: (pdf)
 4. A. Dvurečenskij (2018): Quantum observables and effect algebras. In: International Journal of Theoretical Physics 57, 637–651. doi: 10.1007/s10773-017-3594-1 Local copy: (pdf)
 5. A. Jenčová (2018): Rényi relative entropies and noncommutative Lp-spaces. In: Annales Henri Poincaré 19, 2513–2542. doi: 10.1007/s00023-018-0683-5 Local copy: (pdf)

2019

 1. A. Dvurečenskij (2019): Perfect effect algebras and spectral resolutions of observables. In: Foundations of Physics 49, 607–628. doi: 10.1007/s10701-019-00238-2 Local copy: (pdf)
 2. A. Dvurečenskij, O. Zahiri (2019): Generalized pseudo-EMV-effect algebras. In: Soft Computing 23, 9807–9819. doi: 10.1007/s00500-019-03880-0 Local copy: (pdf)

2020

 1. A. Dvurečenskij, D. Lachman (2020): Spectral resolutions and observables in n-perfect MV-algebras. In: Soft Computing 24, 843–860. doi: 10.1007/s00500-019-04543-w Local copy: (pdf)