[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. František Krňan
Matematik.

* 17.11.1909, České Brezove
† 15.6.1987, Bratislava


     Narodil sa 17. novembra 1909 v Českom Brezove z rodiny chudobného dedinského obuvníka, otec po zranení v I. svetovej vojne zomrel.
     Stredoškolské štúdium ukončil s vyznamenaním na Gymnáziu v Lučenci roku 1928. Odbor matematiku a fyziku študoval v rokoch 1929 až 1933 na Karlovej univerzite v Prahe, doktorát prírodných vied (RNDr.) získal v roku 1936. V rokoch 1934–1936 pôsobil na gymnáziu v Lučenci, v rokoch 1938–1953 v Bratislave na rôznych druhoch stredných škôl. V školskom roku 1947/48 ako štipendista Ministerstva školstva študoval v Dánsku u prof. B. Jessena hlavne teóriu reálnych funkcií.
     Od roku 1953 pôsobil ako odborný asistent na Katedre matematiky SVŠT, v novembri 1961 obhájil habilitačnú prácu a v júni 1962 bol menovaný a ustanovený docentom. 1. septembra 1967 bol menovaný mimoriadnym profesorom pre odbor matematika. Od 1. júna 1969 pôsobil ako mimoriadny profesor na Katedre matematiky Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, od 15. októbra 1970 bol vedúcim tejto katedry.
     Počas pedagogickej činnosti na stredných školách i na vysokej škole sa intenzívne zaoberal metodickými problémami vyučovania matematiky, publikoval viacero článkov v rôznych metodicko-odborných časopisoch. V roku 1951 bol menovaný za člena komisie pre vypracovanie učebných osnov a učebníc pre všeobecnovzdelávacie školy. Ako člen autorských kolektívov sa podieľal na tvorbe celoštátnych učebníc matematiky, najprv pre JSŠ, potom pre SVŠ a aj pre vyššie priemyselné školy. Učebnice ním napísané vychádzali v mnohých vydaniach. Taktiež sa podieľal na tvorbe Metodických sprievodcov k učebniciam, urobil recenzie učebníc a taktiež je autorom odborných príručiek pre stredné technické kádre.
     Ťažiskom jeho vedeckej práce bola teória pologrúp.
     Prof. Krňan veľmi aktívne pracoval v Jednote československých matematikov a fyzikov, bol predsedom Pobočky JSMF v Nitre. Za prácu v JČSMF pri príležitosti 100. výročia založenia JČMF bolo mu udelené Čestné uznanie, jeho prácu ocenil aj Celoštátny zjazd JČSMF v roku 1972, kedy mu bol udelený čestný titul Zaslúžilý člen.
     Na VŠP v Nitre sa venoval hlavne pedagogickej práci, vedeckej výchove členov katedry, práci vo vedeckých radách a v rôznych komisiách. Venoval veľa pozornosti aj tvorbe učebných textov pre potreby VŠP, rôznym recenziám a oponentúram.
     Zomrel 15. júna 1987 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]