[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Ladislav Moravský
Matematik, pedagóg.

* 30.6.1932, Pusté Čemerné, okr. Michalovce
† 15.1.1996, Košice


     Narodil sa 30. júna 1932 v Pustom Čemernom, okr. Michalovce. Po absolvovaní gymnázia v Michalovciach študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave – odbor matematika a deskriptívna geometria.
     Po päťročnom pôsobení na strednej škole v Michalovciach nastúpil 1. 9. 1961 na Katedru matematiky SjF VŠT v Košiciach. Obetavo sa podieľal na budovaní katedier matematiky takmer na všetkých fakultách VŠT. V rokoch 1988 až 1991 bol vedúcim Katedry matematiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky.
     Pre študentov i spolupracovníkov bol vzorom svedomitého, talentovaného, húževnatého a charakterovo cenného vysokoškolského pedagóga. Generácie absolventov školy si s úctou a vďakou spomínajú na krásnu úroveň jeho prednášok, na náročný, ale spravodlivý prístup pri skúškach. Jeho tvorivý vklad ostáva aj v ďalších generáciách učiteľov katedry, ktorí nadväzujú na jeho pedagogické majstrovstvo.
     Bol spoluautorom dvoch vysokoškolských učebníc, 17 vysokoškolských skrípt ako aj ďalších učebných textov.
     V odbornej práci sa zameral na štúdium kvalitatívnych vlastností riešení diferenciálnych rovníc. Z tejto oblasti publikoval práce v odborných matematických časopisoch.
     Zomrel 15. januára 1996 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]