[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Ján Perenčaj, CSc.
Matematik, pedagóg.

* 29.8.1941, Lešť, okr. Lučenec
† 18.6.1991, Žilina


     Narodil sa 29. augusta 1941 v Lešti, okr. Lučenec. Po ukončení strednej školy v Kláštore pod Znievom študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Tu získal v roku 1962 aprobáciu z matematiky a deskriptívnej geometriu pre stredné školy. Vyučoval na gymnáziu v Martine, odkiaľ prešiel na Katedru matematiky VŠDS fakulty SET v Žiline (1965), kde veľmi plodne pôsobil do svojej náhlej smrti.
     Bol vynikajúcim pedagógom s orientáciou na deskriptívnu geometriu, ktorú vyučoval s radosťou a s úspechom. Jeho prednášky na VŠDS boli vždy premyslene koncipované, veľmi účinne uvádzané, s krásnym ľudským vzťahom k poslucháčom. Mimoriadna bola jeho priateľská pozornosť k svojim kolegom.
     Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa sprvu venoval oblasti algebraických štruktúr, výsledkom čoho bol publikovaný vedecký článok. Neskôr (1980) sa zapojil do práce doc. Hejným vedeného bratislavského seminára z teórie vyučovania matematiky. Po šesťročnej usilovnej vedeckej práci dopracoval sa pôvodných výsledkov, ktoré aj v európskom úrovňovom stupni dosahujú patričný štandard. V októbri 1989 obhájil kandidatúru prácou, ktorá sa stala základom hĺbkového prieskumu geometrických vedomostí študenta.
     Popri svojej veľmi úspešnej pedagogickej činnosti a usilovnej vedeckej práci veľa času venoval aj činnosti v Jednote slovenských matematikov a fyzikov. Tu bola veľmi bohatá a plodná činnosť dr. Perenčaja.
     V žilinskej pobočke JSMF zastával zodpovedné funkcie vo výbore. Obzvlášť úspešné i účinné bolo jeho pôsobenie v prípravných a organizačných komisiách pobočkou plánovaných a uskutočňovaných podujatí. Veľkou mierou sa pričinil o zdar a úspech takých významných celoslovenských i celoštátnych akcií, akými sú Konferencie slovenských matematikov v Jasnej, Celoslovenský seminár o aktuálnych otázkach vyučovania matematiky na stredných a základných školách a pod. Veľa a vždy úspešne sa venoval pomoci žiakom, talentovaným v matematike. Veľakrát sám pripravoval, organizoval a viedol školenia a inštruktáže pre učiteľov, sústredenia pre riešiteľov MO, matematické tábory, vedecké semináre, letné i zimné školy.
     Jeho veľmi hodnotná, pedagogická, vedecká a spoločenskoprospešná činnosť bola aj patrične oceňovaná vyznamenaniami. Na zjazde JSMF 13. júla 1993 mu bol udelený titul Čestný člen JSMF in memoriam.
     Zomrel 18. júna 1991 v Žiline.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]