[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Ladislav Schramm, CSc.
Matematik.

* 25.6.1920, Užhorod
† 13.10.1980, Bratislava


      Narodil sa 25. 6. 1920 v Užhorode. Stredoškolské štúdium ukončil roku 1938 na gymnáziu v Bratislave. Univerzitné štúdium – matematika, fyzika – absolvoval na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave v r. 1942.
     L. Schramm po celý čas svojej pedagogickej činnosti pôsobil v Bratislave. Do roku 1962 na obchodnej akadémii a na priemyselnej škole strojníckej; v rokoch 1954–1958 bol ústredným inšpektorom pre stredné a odborné školy. V rokoch 1962–1964 pôsobil na katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Strojníckej fakulty SVŠT a od roku1974 ako docent na katedre evidencie Vysokej školy ekonomickej.
     L. Schramm je jedným z tých pedagógov, ktorý svoje odborné a metodicko-didaktické znalosti uplatnil aj v značnom počte vedeckých prác a pri tvorbe učebníc. Jeho vedecké publikácie a vysokoškolské učebné texty sú z oblasti výpočtovej techniky a informatiky aplikované na ekonomiku. Bol vedúcim autorského kolektívu značného počtu učebníc matematiky, fyziky a zbierok úloh pre stredné ekonomické školy. Je tiež autorom početných vedeckých článkov a statí publikovaných v odborných časopisoch.
     Ladislav Schramm sa svojou pedagogickou a publikačnou činnosťou značne podieľal na zvyšovaní úrovne matematiky v aplikácii na ekonomiku.
     Zomrel 13. októbra 1980 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]