[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Dr. techn. Gabriel Čeněk
Matematik, pedagóg.

* 21.6.1890, Tábor (ČR)
† 6.7.1956, Bratislava


     Narodil sa 21. júna 1890 v Tábore v Českej republike. Po maturite na českej štátnej reálke v Prahe študoval v rokoch 1918–1920 na Českom vysokom učení technickom v Prahe odbor stavebného inžinierstva. Po zložení I. štátnej skúšky prešiel na Karlovu univerzitu, kde v rokoch 1920–1924 vyštudoval na Prírodovedeckej fakulte učiteľstvo matematiky a deskriptívnej geometrie. Od r. 1922 vyučoval ako výpomocný učiteľ na živnostenských školách v Prahe, po skončení štúdia pôsobil od r. 1924 na stredných školách v Čechách a na Slovensku (Kutná Hora, Kralupy nad Vltavou, štátny učiteľský ústav v Modre, v Banskej Bystrici a znovu v Modre). Od r. 1936 bol definitívnym štátnym profesorom štátnej priemyselnej školy v Bratislave. Po odchode prof. J. Klapku zo Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave prevzal od mája 1939 suplovanie prednášok z deskriptívnej geometrie na tejto škole a od nasledujúceho roku bol ako prednosta poverený vedením ústavu deskriptívnej geometrie a stereotómie. R. 1941 získal doktorát technických vied. Po potlačení Slovenského národného povstania bol vystavený politickej a národnostnej diskriminácii.
     Na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity (dnes Univerzita Komenského) pôsobil od jej vzniku ako bezplatný učiteľ, v rokoch 1944–1950 ako vedúci ústavu geometrie. Mal hlavný podiel na výchove učiteľov deskriptívnej geometrie.
     V apríli 1945 mu boli zrušené diskriminačné opatrenia, bol poverený funkciou dekana odboru špeciálnych náuk a s účinnosťou od 1. 11. 1945 bol vymenovaný za mimoriadneho profesora. V nasledujúcich rokoch zastával významné akademické funkcie: v rokoch 1946/49, 1950/51 bol dekanom odboru (fakulty) špeciálnych náuk SVŠT, v školskom roku 1951/52 bol dekanom baníckej fakulty a školských rokoch 1952/53 a 1955/56 dekanom fakulty architektúry a pozemného staviteľstva.
     Prof. Čeněk bol priekopníkom moderných metód vyučovania deskriptívnej geometrie na slovenských vysokých školách, zakladateľom a prvým organizátorom vedeckej práce v tejto disciplíne na Slovensku. Zaslúžil sa najmä o rozvoj tých oblastí deskriptívnej geometrie, ktoré sú významné pre aplikácie. Na SVŠT prednášal deskriptívnu geometriu a kinematiku, na Prírodovedeckej fakulte väčšinu geometrických disciplín (diferenciálnu, projektívnu a deskriptívnu geometriu). Vo vedeckej práci sa venoval skúmaniu kriviek a plôch syntetickými metódami a využitiu výsledkov v rozličných oblastiach deskriptívnej geometrie a jej aplikácií. Spolupracoval s pracovníkmi rôznych odvetví techniky najmä pri príprave projektovej dokumentácie niektorých významných stavebných diel. Z jeho početných učebných textov z deskriptívnej geometrie, kinematickej geometrie, fotogrametrie, geometrickej kartografie, stereotómie a technického osvetľovania sú najvýznamnejšie Technické osvetlenie a dvojdielna učebnica Kurz deskriptívnej geometrie pre technikov, napísaná v spolupráci s prof. Medekom, ktorá bola prvou slovenskou vysokoškolskou učebnicou deskriptívnej geometrie.
     V rokoch po 2. svetovej vojne sa pod vedením prof. Čeněka schádzal geometrický seminár, z ktorého vyrástlo niekoľko významných osobností slovenskej geometrie a špeciálne deskriptívnej geom etrie.
     Dielo prof. Čeněka má svoje trvalé miesto v dejinách slovenskej geometrie. Aj pre svoje osobné vlastnosti, kultivované spoločenské vystupovanie a šírku záujmov zostáva výraznou postavou začiatkov povojnového rozvoja tejto matematickej d isciplíny na Slovensku.
     Zomrel 6. júla 1956 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]