[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. Anton Dubec
Pedagóg, matematik.

* 3.2.1906, Šuja pri Žiline
† 29.6.1975, Bratislava


     Narodil sa 3. februára 1906 v Šuji pri Žiline. Po vyštudovaní reálneho gymnázia v Žiline a v Trnave pokračoval v štúdiu na Karlovej univerzite v Prahe, odbor matematika – deskriptívna geometria. Po absolvovaní štúdia roku 1931 pôsobil na gymnáziách v Novom Meste nad Váhom, vo Zvolene, v Trnave a v Bratislave. K jeho žiakom patril napr. J. Bosák a P. Brunovský.
     Od roku 1942 bol lektorom metodiky vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Od roku 1953 až do roku 1959 učil metodiku vyučovania matematiky na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Okrem toho bol poverený odborným dozorom na vyučovanie matematiky v Bratislave a v Západoslovenskom kraji. V r. 1960 musel z kádrových príčin odísť z vysokej školy. Naposledy vyučoval na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave (do r. 1971).
     Svoje poznatky odovzdával učiteľom na mnohých školeniach, v Jednote čsl. matematikov a fyzikov, pri inšpekciách a tlačou. Celkove uverejnil v časopise Matematika ve škole, Učiteľské noviny, Za socialistickú školu asi 50 článkov. Usiloval sa o modernú matematiku a celú svoju schopnosť i energiu vkladal do zlepšenia vyučovania matematiky. V r. 1961 Ministerstvo školstva udelilo mu uznanie za prácu vykonanú v MO.
     Svoje bohaté pedagogické skúsenosti využíval pri tvorbe učebníc z matematiky a deskriptívnej geometrie. Napísal Rysovanie pre III. a IV. tr. gymnázií (1942) a 1. diel Deskriptívnej geometrie pre gymnáziá. Bol spoluautorom učebníc matematiky pre jedenásťročné stredné školy, napísal geometrickú časť Matematiky pre 8. post. ročník. V roku 1958 vypracoval Učebnicu deskriptívnej geometrie pre 10. ročník jedenásťročných stredných škôl.
     Hlavnou prácou, do ktorej vložil svoje skúsenosti 30 ročnej praxe je Metodika vyučovania matematiky, v ktorej sa pokúsil vyložiť základy metodiky matematiky ako samostatnej vednej disciplíny a súčasne uviedol poznatky, ako školiť v matematike náš školský dorast. V ďalšej práci Metodika deskriptívnej geometrie a rysovania okrem všeobecnej metodickej časti, vysvetlil aj zásady, podľa ktorých zostavil Učebnicu deskriptívnej geometrie pre 10. ročník jedenásťročných stredných škôl.
     Osobitnú zmienku zasluhuje jeho spolupráca pri vydaní návrhu Slovenskej terminológie elementárnej matematiky. Bol predsedom komisie pre matematickú terminológiu pri Ústave slovenského jazyka SAV. Podieľal sa aj na práci Terminologickej komisie pre školskú matematiku pri Jednote, vedenej prof. dr. Václavom Medekom, ktorá vyústila v r. 1975 do vydania publikácie Matematická terminológia.
     Od r. 1926 bol dlhoročným členom Jednoty československých matematikov a fyzikov i členom Ústredného výboru. Za jeho činnosť v Jednote mu bol v roku 1962 udelený titul Zaslúžilý člen a v roku 1972 Čestný člen Jednoty československých matematikov a fyzikov.
     Za celoživotnú pedagogickú prácu v& amp;nbsp;roku 1965 mu bol udelený titul Zaslúžilý učiteľ.
     Zomrel 29. júna 1975 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]