[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. Dr. Josef Kaucký
Matematik, pedagóg.

* 22.5.1895, Praha
† 1.6.1982, Brno


     Narodil sa 22. mája 1895 v Prahe. V r. 1906–1913 študoval na reálke v Kladne. Štúdium matematiky a fyziky absolvoval v roku 1919 na KU v Prahe. V r. 1925–1926 postgraduálne študoval u prof. Nörlunda na univerzite v Kodani. V rokoch 1918–1921 pôsobil ako profesor na reálnom gymnáziu v Chotěboři. V r. 1921–1937 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte v Brne ako asistent Ústavu teoretickej fyziky. V r. 1938–1946 na SVŠT v Bratislave, v r. 1946–1951 na VUT v Brne ako vedúci 1. ústavu matematiky, v r. 1951–1958 na Katedre matematiky Vojenskej akadémie A. Zápotockého, a v r. 1961–1971 pracoval v Matematickom ústave SAV v Bratislave. V r. 1937 bol menovaný vysokoškolským profesorom.
     Prof. Kaucký sa zaoberal matematickou analýzou, projektívnou diferenciálnou geometriou, teóriou pravdepodobnosti, matematickou štatistikou a kombinatorikou. Pracoval aj na integrálnych rovniciach. Metódy matematickej štatistiky aplikoval na hospodársku prax (kontrola výroby, teória záruky a rizika). Práce z diferenciálneho počtu a rovníc boli aplikované najmä v stavebnom inžinierstve. Je autorom publikácií Úvod do počtu pravděpodobnosti a teorie statistiky (Praha, 1934), Elementární metody rěšení obyčejných diferenciálních rovníc (Praha, 1953), Kombinatorické identity (Bratislava, 1975). Ďalej bol autorom viacerých pôvodných článkov a populárnovedeckých prác. V r. 1970 bol vyznamenaný plaketou Dionýza Štúra SAV za zásluhy v prírodných vedách.
     Zomrel 1. júna 1982 v Brne.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]