[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Akademik Tibor Kolbenhayer
Geofyzik, pedagóg.

* 12.9.1917, Rimavská Sobota
† 9.3.1993, Košice


     Narodil sa 12. septembra 1917 v Rimavskej Sobote. V roku 1935 maturoval na Gymnáziu v Lučenci. V r. 1935–1938 študoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe odbor matematika-fyzika. Vysokoškolské štúdium ukončil v r. 1940 na Št. univerzite v Budapešti. V r. 1942–1944 pracovník naftovej spoločnosti MAORT v Kaposváre, 1944–1947 Št. astronom. observatória v Budapešti, 1948–1952 Geolog. ústavu D. Štúra v Bratislave, 1952–1966 VŠT v Košiciach a zároveň externý vedúci Geofyzikálneho ústavu SAV, od r. 1966 pracovník Prírodoved. fak. UPJŠ v Košiciach, od r. 1965 vedúci kat. teoret. fyz. a geofyz. a súčasne 1967–1968 externý riaditeľ Ban. ústavu SAV. R. 1955 prof., 1956 člen korešpondent SAV, 1958 DrSc., 1960 člen korešpond. ČSAV, 1972 akademik ČSAV, 1973 akademik SAV. Rozpracoval teóriu geofyzikálnych polí a interpretačných metód v geofyzike. Orientoval sa na exaktnú analýzu geofyzikálnych polí a interpretačných metód nomálnych geofyz. polí metódami mat. fyziky. Zakladateľ smeru známeho ako slovenská geofyzikálna škola. Autor vyše 71 vedeckých prác v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch, hlavne v oblasti interpretačných metód a z teórie potenciálnych, geomagnetických a gravitačných polí. Prispel k budovaniu geofyz. vedeckých pracovísk, vychoval desiatky odborníkov a vedeckých pracovníkov. Zastával rad funkcií v spoloč., ved., a pedagog. orgánoch. R. 1953–1954 dekan Ban. fak. VŠT a 1955–1963 rektor VŠT v Košiciach, od 1965 člen predsedníctva SAV, 1969–1972 dekan PF UPJŠ v Košiciach, 1972–1977 člen Prezídia ČSAV, podpredseda Čs. komisie pre výskum a mierové využitie kozmického priestoru INTERKOZMOS, Laureát Št. ceny (1954), Nár. ceny SSR (1978), nositeľ Radu práce (1962), vyznamenaný za pracovnú vernosť (1966), Zlatou medailou UPJŠ (1972), Medailou J. A. Komenského (1976), Striebornou čestnou plaketou ČSAV Za zásluhy o vedu a ľudstvo (1977), Čestný člen Maďarskej akadémie vied (1979) a v roku 1981 mu univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti udelila čestný doktorát.
     Zomrel 9. marca 1993 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]