[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Anton Kotzig, DrSc.
Matematik.

* 22.10.1919, Kočovce
† 20.4.1991, Montreal (Kanada)


     Narodil sa 22. októbra 1919 v Kočovciach. Po maturite na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom začal študovať na Karlovej univerzite v Prahe. Po zavretí českých vysokých škôl v r. 1939 prešiel do Bratislavy, kde na PF SU získal titul RNDr. za práce z matematickej štatistiky.
      V r. 1940–1948 pracoval v poisťovni v Bratislave, kde v r. 1942–1948 viedol odd. matematickej štatistiky. V r. 1942–1951 pôsobil v poľnohospodárskom výskume. V r. 1951–1959 bol profesorom na Vysokej škole ekonomickej, v r. 1952–1958 jej rektorom. Takto 20 rokov strávil v úzkom kontakte s aplikáciami matematiky. V r. 1959–1964 bol prvým riaditeľom Matematického ústavu SAV, v r. 1965–1969 bol vedúcim katedry aplikovanej matematiky na Prírodovedeckej fakulte UK, ktorej bol v školskom roku 1965/66 dekanom.
      V r. 1961 získal na UK v Prahe hodnosť DrSc. za prácu z teórie grafov (súvislosť a regulárna súvislosť konečných grafov). Už v r. 1969 zoznam jeho publikácií obsahoval viac ako 60 článkov a 4 knihy. Viaceré jeho výsledky z 50. a 60. rokov sa stali klasickými, napr. výsledky týkajúce sa súvislosti grafov, 1-faktorov a kubických grafov. Aj keď boli publikované po slovensky, čoskoro sa stali známymi aj vo svete. Jedno z jeho tvrdení sa všeobecne nazýva Kotzigova veta. Prof. Kotzig založil dnes všeobecne známu slovenskú školu teórie grafov, keď jedným z prvých jeho žiakov bol RNDr. Juraj Bosák, DrSc.
      Prof. Kotzig odišiel v r. 1969 legálne do Kanady, kde pôsobil rok v Calgary a potom až do smrti v Montreale. V dôsledku zhody okolností (choroba syna, politický vývoj v Československu po r. 1970) rozhodol sa emigrovať a nikdy sa už do vlasti nevrátil. Hoci bol oddelený od svojich slovenských žiakov, začal znova. Výsledkom bolo viac ako 75 článkov, vedenie mnohých magisterských a doktorských (PhD) dizertácií, ale aj veľmi úspešné univerzitné prednáškové kurzy. Jeho výsledky sa týkajú širokého okruhu problémov, od konvexných mnohostenov, Hamiltonových grafov, cez latinské štvorce a rozklady úplných grafov až ku kombinatorickým hrám. Na počesť jeho 60. narodenín vyšla publikácia Theory and Practice of Combinatorics, do ktorej prispeli významní odborníci z celého sveta. Prof. Kotzig publikoval množstvo inšpirujúcich otvorených problémov. Jedným z nich je dosiaľ nerozriešená Ringelova-Kotzigova hypotéza.
     Zomrel 20. apríla 1991 v Montreale. V roku 1999 bola na jeho rodnom dome v Kočovciach odhalená pamätná tabuľa pri príležitosti jeho nedožitých osemdesiatych narodenín.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]