[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Cyril Palaj, CSc.
Matematik.

* 24.8.1912, Nová Baňa
† 25.2.1984, Zvolen


     Narodil sa 24. augusta 1912 v Novej Bani. Svoje stredoškolské štúdiá absolvoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom. Po maturite nastupoval na svoju mimoriadne úspešnú pedagogickú dráhu ako učiteľ na ľudovej škole v Plavých Vozokanoch. Popri svojom učiteľskom pôsobení sústavne zvyšoval svoju kvalifikáciu štúdiom na Karlovej univerzite v Prahe a potom na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Úspešné vysokoškolské štúdia ukončil získaním aprobácie (r. 1942) pre vyučovanie matematiky a deskriptívnej geometrie na stredných školách. V rokoch 1939–1951 pôsobil na gymnáziách v Bratislave, Piešťanoch, Dolnom Kubíne, v Žiline a vo Zvolene. Ako učiteľ a mimoriadne úspešný pedagóg zanechal v miestach svojich pôsobísk nenahraditeľné plody svojej práce: jeho náležite pripravení žiaci s úspechom absolvovali vysoké školy. Pritom získal vzácne skúsenosti, ktoré uplatnil ako vysokoškolský profesor.
     Roku 1952 získal na Karlovej univerzite v Prahe akademickú hodnosť RNDr. a nastúpil svoju úspešnú vedeckú činnosť. K tejto si otvoril brány svojou hodnotnou rigoróznou prácou. Pôsobil na vysokých školách v Bratislave (SVŠT), vo Zvolene (VŠLD), istý čas (1965–1976) v Košiciach (Univerzita P. J. Šafárika), na ktorých bol vo funkcii vedúceho katedry matematiky a deskriptívnej geometrie. Roku 1956 sa stal docentom a v roku 1965 vysokoškolským profesorom.
     Vysoko sú hodnotené jeho vedecké práce, v ktorých sa zameral na rôzne problemy klasickej algebraickej geometrie a lineárnej algebry. Z problematík je hodno uviesť: symetrálne invarianty sústav kvadratických útvarov, geometrické príbuznosti, teória algebraických útvarov štvrtého stupňa, priestorové matice a ich determinanty, konečné projektívne roviny. Jemu vlastnými originálnymi metódami dosiahol celý rad pôvodných výsledkov.
     Veľmi rozsiahla bola jeho mimoškolská činnosť. Okrem toho, že bol členom komisií pre udeľovanie vedeckých hodností CSc. a DrSc. pre odbor geometria a topológia, s úspechom zastával rôzne vedúce funkcie v JČMF–JČSMF (bol členom od r. 1933) a JSMF. Roku 1956 založil pobočku vo Zvolene a tu vo funkcii predsedu pobočky (do r. 1979) zaslúžil sa o rozvoj jej činnosti. Ako významný funkcionár v ústredných orgánoch JČMF–JČSMF a JSMF i MO sa veľkou mierou pričinil aj o úspešný rozvoj týchto spoločností.
     Výrazom nezištnej, iniciatívnej, dobrovoľnej, pritom zodpovednej práce prof. Palaja bol celý rad ocenení vyznamenaniami Za vynikajúcu prácu (1973), čestný titul Zaslúžilý učiteľ (1975), Zaslúžilý člen JČMF (1962) a Čestný člen Jednoty (1972), ktoré len svedčili o nevšednej pracovitej a záslužnej jeho osobnosti – nositeľa Medaily PF UPJŠ za všestranné zásluhy o rozvoj Prírodovedeckej fakulty P. J. Šafárika v Košiciach.
      Profesor RNDr. Cyril Palaj, CSc. zanechal mnoho prác s významnými pôvodnými výsledkami, ktoré len dokumentujú veľkosť významu jeho osobnosti. Bol mimoriadne úspešným pedagógom, ktorý vedel majstrovsky odovzdať svojim žiakom vedomosti a pripraviť mnohých z nich na zodpovednú a prospešnú vedeckú dráhu. Jeho skutočne demokratický postoj ku každému a všetkému viedol k vzácnej obľube s patričným rešpektom u svojich kolegov a&n bsp;žiakov. Pre každého, kto ho poznal, zostane navždy v živej pamäti.
     Zomrel 25. februára 1984 vo Zvolene.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]