[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

RNDr. Peter Capek, CSc.
Matematik.

* 19.6.1946, Bratislava
† 21.2.1991, Bratislava


     Narodil sa 19. júna 1946 v Bratislave. Po maturite na strednej všeobecnovzdelávacej škole r. 1964 v Bratislave študoval v rokoch 1964–1969 matematiku a fyziku, od 3. ročníka špecializáciu matematická analýza na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1968–1971 pracoval ako asistent na Katedre matematickej analýzy Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, v rokoch 1971–1973 bol na tejto katedre interným ašpirantom. V rokoch 1974–1975 si doplnil pedagogickú kvalifikáciu postgraduálnym štúdiom pedagogiky vysokých škôl na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1976 absolvoval polročný študijný pobyt na Prírodovedeckej fakulte univerzity v Breste vo Francúzsku. Akademický titul RNDr. získal r. 1974, kandidátsku dizertačnú prácu pod vedením prof. T. Neubrunna obhájil a vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických vied v odbore matematická analýza nadobudol r. 1978.
     Od r. 1973 pôsobil na Katedre matematickej analýzy Prírodovedeckej (od r. 1980 Matematicko-fyzikálnej) fakulty UK ako odborný pracovník, neskôr ako vedecký pracovník až do svojej smrti. Popri odborných a vedeckých úlohách sa značnou mierou podieľal na pedagogickej činnosti najmä v predmetoch matematickej analýzy a matematiky pre prírodovedné odbory. Podieľal sa aj na príprave celoštátnej vysokoškolskej učebnice matematiky pre geológov.
     Vedecky pracoval v matematickej analýze a jej matematických aplikáciách. Prispel k obohateniu pôvodnej slovenskej publikačnej produkcie v teórii reálnych funkcií a v teórii miery s aplikáciami v teórii číselného kontinua. Časť jeho prác bola publikovaná vo Francúzsku.
     Zomrel 21. februára 1991 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]