[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Sergej Usačev, DrSc.
Fyzik.

* 15.12.1926, Brno
† 8.12.1996, Bratislava


     Narodil sa 15. decembra 1926 v Brne. Maturoval na gymnáziu v Martine v roku 1946. Prírodovedeckú fakultu SU ukončil v roku 1952. Od roku 1953 pôsobil ako pedagóg na Prírodovedeckej a neskôr Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Prešiel cestou od asistenta až po dekana fakulty (1976–1980) a prorektora UK (1980–1983).
     Ako dekan Prírodovedeckej fakulty stál v roku 1980 pri zrode Matematicko-fyzikálnej fakulty UK. Dlhé roky bol riaditeľom Ústavu fyziky a biofyziky Univerzity Komenského.
     Meno prof. Usačeva zostane navždy spojené s katedrou jadrovej fyziky, ktorej vznik v roku 1961 je z veľkej časti jeho dielom. Na jej čele stál plných 20 rokov a prispel k započatiu výchovy jadrových fyzikov na Slovensku.
     Plodná je jeho vedeckovýskumná činnosť. Bibliografia prof. Usačeva obsahuje 200 záznamov, sú medzi nimi vysokoškolské učebnice, skriptá, množstvo vedeckých prác, výskumných správ i popularizačných článkov. Spočiatku sa venoval štúdiu vlastností halogénových plynových GM počítačov, najvýznamnejší je však jeho prínos k rozvoju fyziky nízkych aktivít. Z tejto oblasti je i jeho doktorská dizertácia, ktorú obhájil v roku 1977. Viedol mnoho výskumných úloh, orientovaných hlavne na výskum znečistenia životného prostredia rádionuklidmi.
     Prof. Usačev dosiahol takmer všetky ocenenia vedeckej i pedagogickej práce. Bol členom vedeckých rád a kolégií na fakulte, Univerzite Komenského, v Slovenskej i Československej akadémii vied, predsedom a členom komisií pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác. Je držiteľom Pamätnej zlatej medaily Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, Zlatej plakety SAV D. Štúra Za zásluhy o rozvoj prírodných vied, Zlatej čestnej plakety SAV D. Ilkoviča a medaily J. Á. Komenského. Dostalo sa mu i medzinárodného uznania: pamätné medaily Akadémie vied ZSSR – Interkozmos a Spojeného ústavu jadrových výskumov Dubna.
     Zomrel 8. decembra 1996 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]