[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

Štefan Veis
Fyzik.

* 5.12.1923, Ilija
† 22.4.1981, Bratislava


     Narodil sa 5. decembra 1923 v Iliji. Po maturite na Štátnom slovenskom gymnáziu v Banskej Štiavnici študoval matematiku a fyziku na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. Po absolvovaní (1949) sa stal asistentom prof. Viléma Kunzla na vtedajšom Fyzikálnom ústave Slovenskej univerzity, ktorý bol zárodkom fyzikálneho výskumu na Slovensku. Tu sa zaoberal hlavne vákuovou fyzikou a v roku 1952 získal doktorát z fyziky (RNDr.) za prácu Transformátorový olej ako čerpací prostriedok do vysokovákuových vývev. Od r. 1958 začal na PFUK ako jedinom pracovisku na Slovensku rozvíjať fyziku plazmy. Vo svojich prácach z tejto oblasti spresnil Sahovu rovnicu pre jednonásobne ionizované atómy, ako aj pre dvojteplotnú čiastočne ionizovanú plazmu. Vypočítal tiež mernú elektrickú vodivosť viacerých plynov v širokom intervale tlakov. Jeho výsledky prispeli k výskumu magnetohydrodynamických generátorov elektrickej energie. V tomto období sa Š. Veis podieľal na založení seminára z fyziky plazmy. Od roku 1975 sa intenzívne venoval elementárnym procesom v nízkoteplotnej plazme so zameraním na plazmochémiu a plazmové technológie. Na základe habilitačnej práce Teória odporového manometra bol v r. 1961 vymenovaný za docenta. V tom istom roku 1961 sa stal vedúcim novovytvorenej Katedry experimentálnej fyziky PFUK a viedol ju až do r. 1976, keď ho z tejto funkcie neprávom odvolali. V roku 1966 bol Š. Veis vymenovaný za mimoriadneho profesora experimentálnej fyziky.
     V šesťdesiatych rokoch bol prof. Veis prodekanom PFUK a pracoval tiež v najrozmanitejších odborných a skúšobných komisiách, radách a výboroch. V týchto funkciách venoval veľa úsilia nielen rozvoju fyziky, ale aj výstavbe nového areálu Prírodovedeckej fakulty v Mlynskej doline. K rozvoju fyziky plazmy i ostatných fyzikálnych odvetví prispel aj ako člen redakčnej rady časopisu Czechoslovak Journal of Physics. Pracovné povinnosti, veľký pedagogický úväzok i každodenné úsilie, ktoré venoval početným poslucháčom, doktorantom i ašpirantom nedovoľovalo prof. Š. Veisovi, aby myslel na vlastnú kariéru. Hoci uverejnil vyše 70 prác a napísal monografiu i učebnicu, hoci založil vedeckú školu z fyziky plazmy na Slovensku a významným spôsobom sa podieľal na výchove niekoľkých generácií fyzikov (veď vyškolil 17 ašpirantov), až krátko pred smrťou, v novembri 1980, mu Vedecká rada UK udelila vedeckú hodnosť doktora matematicko-fyzikálnych vied. Prof. Štefan Veis bol dôstojným pokračovateľom svojho učiteľa a priekopníka experimentálnej fyziky na Prírodovedeckej fakulte UK prof. Viléma Kunzla. Vedecká škola fyziky plazmy, ktorú založil, patrí medzi najúspešnejšie pracoviská nielen na MFF UK či v rámci Slovenska, ale zaujíma významné postavenie aj v európskom kontexte.
     Zomrel 22. apríla 1981 v Bratislave.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]