[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. RNDr. Ján Veme, CSc.
Fyzik.

* 24.10.1934, Klenova, okr. Humenné
† 14.5.1993, Košice


     Narodil sa 24. októbra 1934 v Klenovej, okr. Humenné. Po maturite na gymnáziu v Humennom absolvoval štúdium matematiky a fyziky na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave.
     V septembri 1962 nastúpil na Katedru fyziky VŠT v Košiciach. Hneď po nástupe sa zapojil do vedecko-výskumnej činnosti skupiny, ktorú viedol prof. J. Daniel-Szabó. Vybudoval laboratórium na skúmanie magnetických vlastností feromagnetických vrstiev. R. 1970–1971 bol pozvaný na študijný pobyt na Fyzikálnu fakultu Moskovskej štátnej univerzity k prof. Telesninovi, kde pod jeho vedením úspešne ukončil a obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky tenkých feromagnetických vrstiev. V r. 1974 sa habilitoval za docenta obhájením habilitačnej práce Štúdium javu plazenia doménových stien vo feromagnetických vrstvách. Bol autorom viacerých učebných textov. Bol riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedecko-výskumných úloh.
     Jedenásť rokov bol zástupcom vedúceho katedry fyziky a šesť rokov jej vedúcim. Svojou vyše tridsaťročnou prácou na katedre fyziky a dlhoročnou prácou na EF veľkou mierou sa zaslúžil o ich rozvoj a profiláciu. Za záslužnú prácu mu boli udelené viaceré ocenenia a vyznamenania.
     Zomrel 14. mája 1993 v Košiciach.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]