[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

prof. RNDr. Vladimír Guth, DrSc.
Astronóm.

* 3.2.1905, Vrchlabí
† 24.6.1980, Praha (ČR)


     Narodil sa 3. februára 1905 vo Vrchlabí. Vyštudoval astronómiu na Prírodovedeckej fakulte KU v Prahe, kde získal titul doktora prírodných vied (1929). Na svojej alma mater sa aj habilitoval (1949). V rokoch 1928–1950 pôsobil na Štátnej hvezdárni v Prahe a na observatóriu v Ondřejove. V roku 1951 vystriedal A. Bečvářa vo funkcii riaditeľa astronomického observatória na Skalnatom Plese. Počas pôsobenia dr. Gutha sa observatórium dobudovalo a začlenilo sa do sústavy akademických pracovísk ako Astronomický ústav SAV, pričom sa V. Guth stal jeho prvým riaditeľom. V tomto čase doc. Guth pravidelne dochádzal prednášať na Univerzitu Komenského do Bratislavy. Vyškolil tiež prvých ašpirantov, takže väčšina slovenských astronómov sú buď priami jeho žiaci alebo žiaci jeho žiakov. V r. 1956 sa vrátil do Astronomického ústavu ČSAV v Ondřejove. Tu pôsobil vo funkcii vedúceho oddelenia medziplanetárnej hmoty a vedúceho observatória. V tom istom roku obhájil titul DrSc. Od r. 1961 externe prednášal astronómiu na Karlovej univerzite v Prahe, kde bol v r. 1966 vymenovaný za riadneho profesora. Zvolili ho tiež za člena korešpondenta SAV (1953) a neskôr aj ČSAV (1962). Hlavnou oblasťou vedeckej činnosti prof. Gutha bol výskum medziplanetárnej hmoty, osobitne dynamika komét a meteorických rojov.
     Prof. Guth sa stal svetovou kapacitou v metodike a interpretácii vizuálnych pozorovaní meteorov. Bol zakladateľom československej meteorickej školy, ktorá vo svetovom meradle získala mnohé prvenstvá.
     Venoval sa však aj iným astronomickým problémom: od výpočtu dráh komét cez dynamiku umelých družíc až po výskum atmosferickej extinkcie.
     Vladimír Guth viedol dve výpravy do ZSSR za zatmením Slnka (v rokoch 1936 a 1954). Mal zásluhu na úspešnej účasti Československa na veľkých medzinárodných projektoch, ako bol Medzinárodný geofyzikálny rok (1957/58) či program Interkozmos. Bol spoluautorom známej dvojzväzkovej knihy Astronomia (1954) a 37 vydaní Hvezdárskej ročenky.
     Napísal viacero pôvodných vedeckých prác z meteorickej astronómie, astrometrie a nebeskej mechaniky. V rokoch 1959–1962 bol prof. V. Guth prvým predsedom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a od r. 1966 podpredsedom Československej komisie Interkozmos. Výrazom medzinárodného uznania jeho výsledkov bolo zvolenie za prezidenta komisie pre meteory a meteority Medzinárodnej astronomickej únie (1952–1958) – bol prvým čs. astronómom, ktorý sa stal predsedom niektorej z komisií MAÚ.
     Zomrel 24. júna 1980 v Prahe.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]