SPRÁVA O ČINNOSTI 2008

     > 

 1. Základné údaje o organizácii
 2. Vedecká činnosť
 3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku
 4. Medzinárodná vedecká spolupráca
 5. Vedná politika
 6. Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR
 7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
 8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR a iné subjekty
 9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
 10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
 11. Aktivity v orgánoch SAV
 12. Hospodárenie organizácie
 13. Nadácie a fondy pri organizácii
 14. Iné významné činnosti
 15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2008
 16. Poskytovanie informácií v súlade so Zákonom o slobode informácii
 17. Problémy a podnety pre činnosť SAV

Prílohy

 1. Menný zoznam pracovníkov k 31. 12. 2008
 2. Projekty riešené na pracovisku
 3. Vedecký výstup
  1. Bibliografické údaje výstupov
  2. Ohlasy (citácie)
   1. Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
   2. Citácie vo WOS - bývalí (1.1, 2.1)
   3. Citácie v SCOPUS (2.1, 2.2)
   4. Citácie v iných cit. indexoch a databázach (9, 10)
   5. Citácie v publikáciách neregistrovaných v cit. indexoch (3, 4)
   6. Recenzie a umelecké kritiky (5, 6, 7, 8)
 4. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
 5. Údaje o medzinárodnej vedeckej spolupráci

Správu o činnosti Matematického ústavu SAV spracovali:
prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., riaditeľ pracoviska,
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., vedecký tajomník pracoviska.
Tel. 02/5249 7316.
Technickí redaktori: Mgr. Marek Hyčko, PhD., Mgr. Branislav Novotný, RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc.