Beloslav Riečan

(prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.)

 

Životopis | Kvalifikačný rast | | Publikačná činnosť [pdf] (158 kB) | Ocenenia | Doktorandi [doc] (48 kB)

Adresy

1Inštitút matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB, Ďumbierska 1, 974 01 Banská Bystrica

2Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

Tel. č.: 048/446 7238

Email: Beloslav.Riecan at umb.sk

 

Životopis

Narodil sa 10. novembra 1936 v Žiline. Roku 1941 sa jeho rodina presťahovala do Banskej Bystrice. Tu absolvoval základnú školu a gymnázium. V rokoch 1953 – 1958 študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor matematika, špecializácia matematická analýza. Učili ho významní matematici ako Jur Hronec , Otakar Borůvka, Michal Greguš, Anton Huťa, Milan Kolibiar, Tibor Neubrunn, Tibor Šalát a Valter Šeda. Medzi jeho spolužiakov patrili Pavol Brunovský, Jánn Černý, Arnold Dávid, Jozef Gruska, Pavol Kluvánek, Zdena Petrovičová – Riečanová, Jozef Moravčík, Miloš Franek, Zoltán Zalabai a ďalší, z ktorých sa stali významní slovenskí matematici a pedagógovia.  Ešte v roku 1957, ako žiak Milana Kolibiara, získal Čestné uznanie v súťaži o najlepšiu vysokoškolskú študentskú vedeckú prácu v bývalom Československu. Jeho článok uverejnený v tom istom roku cituje G. Birkhoff v 2. vydaní svojej známej monografie z teórie zväzov už v r. 1960.

Po skončení štúdia na UK pôsobil na Katedre matematiky Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1958 - 1971). Na SVŠT absolvoval aj externú ašpirantúru, školiteľom mu bol akademik Štefan Schwarz (1962–1964). O rok neskôr (1965) obhájil kandidátsku dizertačnú prácu s názvom: „O niektorých vzťahoch miery a topológie“ na Matematickom ústave SAV v Bratislave. V roku 1966 sa habilitoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, o rok neskôr bol menovaný za docenta matematiky. Roku 1972 prešiel na Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského, od ktorej sa roku 1980 odčlenila Matematicko – fyzikálna fakulta, na ktorej vyučoval do roku 1985. V  roku 1980 obhájil doktorskú dizertáciu s prácou: „O dvoch koncepciách teórie miery“. O rok neskôr bol  menovaný za profesora matematiky. V rokoch 1985 - 1989 bol profesorom na Vysokej vojenskej technickej škole v Liptovskom Mikuláši. Po novembri 1989 sa stal dekanom MFF UK. V tejto funkcii pôsobil rok a  v roku 1991 sa stal vedúcim Katedry základov a didaktiky MFF UK. Od roku 1992 do roku 1998 bol riaditeľom Matematického ústavu SAV v Bratislave. Od roku 1998 až dodnes pôsobí ako profesor na Katedre matematiky Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a zároveň ako externý pracovník Matematického ústavu SAV.

Pod jeho vedením získalo vedecké hodnosti CSc. a PhD. 32 ašpirantov a doktorandov. V priebehu svojej 54 ročnej pedagogickej praxe vyskúšal tisícky študentov – matematikov, inžinierov, informatikov i budúcich učiteľov matematiky.

Za svoju záslužnú prácu získal mnoho ocenení. Spomenieme aspoň niektoré z nich:

Čestný člen JSMF (1987), Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť (1992), Zlatá čestná plaketa Jura Hronca SAV v Bratislave za zásluhy v matematických vedách (1995), Zlatá medaila MFF UK v Bratislave (1996), Čestná oborová medaile Bernarda Bolzana Akademie věd České republiky v Praze za zásluhy v matematických vedách (1998),  Cena SAV (1999),  Strieborná medaila Univerzity v Miláne (2000), Medaila SAV Za zásluhy o rozvoj vedy (2001), Rad Ľ. Štúra I. triedy (2002), Pamätná medaila MFF UK v Prahe (2004), Člen Učenej spoločnosti SAV (2005) a ďalšie.

V súčasnosti prednáša na Katedre matematiky FPV UMB. Bol predseda senátu FPV UMB, člen vedeckej rady FPV UMB v Banskej Bystrici a ďalších vysokých škôl. Zastával funkciu predsedu pobočky JSMF, je podpredseda Vedeckej rady Slovenskej národnej knižnice. Je členom redakčných rád mnohých matematických a kultúrnych časopisov. Jeho príchodom na súčasné pracovisko sa zintenzívnila vedecká práca a kultúrny život. Založil matematický seminár Aká si mi krásna...,  ktorý je určený širokej verejnosti a prednášajú na ňom významné osobnosti slovenskej matematiky.

Beloslav Riečan je vášnivým propagátorom matematiky a kultúry. Už v gymnaziálnych rokoch hral ako organista v evanjelickom kostole. Vynikajúco hrá na klavíri. V súčasnosti pôsobí ako člen spevokolu Figuša Bystrého v Banskej Bystrici. Bol iniciátorom vzniku medzinárodného semináru Matematika a hudba, ktorý sa pravidelne koná a rôznych miestach Slovenska, okrem iného aj v kaštieli v Dolnej Krupej, kde pôsobil aj Ludwig van Beethoven.

 

Kvalifikačný rast

 • PF UK Bratislava, 1958
 • CSc., EF SVŠT Bratislava, 1965
 • Doc., PF UK Bratislava, 1967
 • DrSc., MFF UK Bratislava, 1980
 • Prof., MFF UK Bratislava, 1981
 • Dr.h.c., Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, 2006
 • Dr.h.c., Karlova Univerzita Praha, 2012

Oblasti vedeckého záujmu:

 • Hlavné
  • 03E72 Teória fuzzy množín
  • 03G12 Kvantové logiky
 • Vedľajšie:
  • 06Fxx Usporiadané priestory
  • 37-XX Dynamické systémy a ergodická teória

Ocenenia:

 • Čestná oborová medaila B. Bolzana AV ČR za zásluhy v matematických vedách (1998).
 • Strieborná medaila Univerzity v Miláne (2000).
 • Medaila SAV za zásluhy o rozvoj vedy (2001).
 • Rad L. Štúra I. triedy (2002).
 • Člen Učenej spolocnosti SAV (2005).
 • Dr.h.c. AOS M. R. Štefánika (2006).
 • Dr.h.c., Karlova Univerzita Praha (2012).

Medzinárodná spolupráca:

 • Univerzita Milano (Taliansko)
 • Univerzita Novi Sad (Juhoslávia)
 • Univerzita Perugia (Taliansko)
 • Univerzita Linz (Rakúsko)
 • Univerzita Bukurešť (Rumunsko)

Funkcie (výber):

predseda JSMF, predseda Slovenskej asociácie Rímskeho klubu

Vyučované predmety:

Matematická analýza