[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]

doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc.
Matematik, pedagóg.

* 30.1.1922, Breznička
† 27.8.1998, Banská Bystrica


     Narodil sa 30. januára 1922 v Brezničke pri Lučenci. R. 1941 absolvoval učiteľský ústav v Banskej Bystrici. R. 1947 nadobudol učiteľskú kvalifikáciu pre meštianske školy v odbore matematika-deskriptívna geometria-výtvarná výchova s metodikou písania. V rokoch 1951–1956 vyštudoval popri zamestnaní učiteľskú kombináciu matematika-deskriptívna geometria pre stredné školy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil r. 1978 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v odbore teória vyučovania matematiky sa habilitoval r. 1979.
     Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil na ľudovej škole v Čerenčanoch pri Rimavskej Sobote. Ako vojak základnej vojenskej služby bojoval v Slovenskom národnom povstaní a bol ťažko zranený. Po r. 1945 vyučoval na ľudovej škole v Kalinove a v rokoch 1946–1960 na meštianskej škole a gymnáziu v Lučenci. K jeho odchovancom z gymnázia patria napr. P. Kluvánek, I. Čunderlík, L. Bukovský, I. Lukáč. V rokoch 1960–1991 pôsobil na pedagogickom inštitúte a neskôr pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V rokoch 1981–1984 bol vedúcim katedry matematiky. Do dôchodku odišiel r. 1991.
     Ťažiskom pedagogickej, odbornej i výskumnej práce doc. Gábora bola teória vyučovania matematiky so zameraním na základnú školu. Samostatne i v rámci riešenia rezortných a fakultných výskumných úloh teoreticky rozpracoval základné problémy koncepcie matematického vzdelávania na základnej škole a všestranne sa angažoval v praktickej realizácii výsledkov. Do riešenia výskumných úloh zapájal poslucháčov, diplomantov, ašpirantov, spolupracovníkov zo siete fakultných učiteľov a ďalších dobrovoľníkov, uvádzaniu výsledkov do praxe napomáhal publikáciami v časopisoch metodického zamerania (Matematika a fyzika ve škole, Rozhledy matematicko-fyzikální), množstvom osobných prednášok a metodických vystúpení, príspevkami na domácich regionálnych, celoštátnych i zahraničných konferenciách (Praha, Tula, Szeged, Eger a i.). Bohaté výsledky svojej teoretickej práce i praxe zahrnul ako spoluautor do vysokoškolskej učebnice Teória vyučovania matematiky I.
     Z vlastných životných skúseností dobre poznal a chápal význam a dôležitosť celoživotného vzdelávania učiteľov. Tomuto zámeru sa mnohostranne usiloval pomáhať podporou zakladania okresných klubov učiteľov matematiky v rámci odbočky JSMF vo Zvolene a vlastnými prednáškami na akciách týchto klubov.
     Obraz jeho rozsiahlych verejnoprospešných a organizačných aktivít dotvára jeho členstvo v redakčnej rade časopisu Matematika a fyzika v škole a dlhoročná práca v ústrednom výbore a revíznej komisii JČSMF a JSMF. Udelenie čestného členstva JČSMF r. 1984 bolo ocenením jeho zásluh o rozvoj činnosti oboch organizácií.
     Z množstva ďalších uznaní a vyznamenaní, ktorých sa mu dostalo, stoja v popredí čestné tituly Vzorný učiteľ a Zaslúžilý učiteľ (1973).
     Doc. Gábor bol osobnosťou mnohostranných záujmov a aktivít. Stál pri zrode divadelného ochotníckeho súboru Timrava v&n bsp;Lučenci, dve sezóny ako hosť vystupoval v opernom súbore Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, účinkoval ako futbalový rozhodca, bol členom výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici, podieľal sa na činnosti Klubu priateľov Novohradu. Aktivitou prekypoval do posledných dní svojho života.
 &nbs p;   Zomrel 27. augusta 1998 v Banskej Bystrici.


[predchádzajúci] [zoznam] [nasledujúci]