Veľká Británia - zástava FB
Bola dokončená elektronická verzia knihy

Distribution of Sequences: A Theory

autora

doc. RNDr. Ota Straucha, DrSc.

Abstract: In this book we develop the theory of distribution of sequences which we shall identify it with the theory of distribution functions of sequences.

Na stiahnutie: Revised verzion - January 17, 2018 [PDF] (2 697 kB)

Elements of Functional Analysis (obálka)

Vydavateľstvo Academic Press vydalo v roku 2016 knižnú publikáciu

Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth
Systems (1st Edition)

autorov
prof. RNDr. Michala Fečkana (FMFI UK, Bratislava) a
RNDr. Michala Pospíšila, PhD. (MÚ SAV, Bratislava).

Bibliografické údaje: Michal Fečkan, Michal Pospíšil: Poincaré-Andronov-Melnikov Analysis for Non-Smooth Systems. Academic Press, 2016, 260 pp. ISBN 978-01-280-4294-6, Electronic ISBN: 978-01-280-4364-6, hardcover, in English.

Bližšie informácie o knihe možno nájsť na stránke.

Elements of Functional Analysis (obálka)

Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline vydalo v roku 2010 knižnú publikáciu

Elements of Functional Analysis

autora doc. RNDr. Jána Halušku, CSc. (Matematický ústav SAV, Košice).

Bibliografické údaje: Ján Haluška: Elements of Functional Analysis. Textbook, EDIS - Publishing House of the University of Žilina, Žilina 2008, 131 pp. ISBN 978-80-554-0048-8, textbook, hardcover, in English.

Bližšie informácie o knihe možno nájsť na stránke autora.

Monounary Algebras (obálka)

Vo vydavateľstve Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola vydaná monografia

Monounary Algebras.

Autormi tejto publikácie sú D. Jakubíková-Studenovská (UPJŠ Košice) a J. Pócs (MÚ SAV Košice).

Bibliografické údaje a anotáciu možno nájsť na stránkach UPJŠ.
Kurzweil-Henstock Integran in Riesz spaces (obálka)

Vydavateľstvo Bentham Science Publishers Ltd. vydalo monografiu

Kurzweil – Henstock Integral in Riesz Spaces.

Autormi tejto monografie sú A. Boccuto (Univ. Perugia), B. Riečan (UMB Banská Bystrica, MÚ SAV), M. Vrábelová (UKF Nitra). Bližšie informácie o tejto knihe možno nájsť na stránkach vydavateľa.

Parallel Computing

Vydavateľstvo Springer-Verlag vydalo v júni 2009 knihu

Parallel Computing: Numerics,
Applications, and Trends,

ktorej jedným z editorov je M. Vajteršic (MÚ SAV) a spolu s G. Okšom (MÚ SAV) v nej majú spoločnú kapitolu.

Informácia nakladateľstva Springer-Verlag o knihe je uvedená na stránke a jej obsah, spolu s online verziou kapitol je uvedený tu.

Hladanie harmonie

Vydavateľstvo VEDA - Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  vydalo v roku 2007 publikáciu

Hľadanie harmónie - Vyznanie matematika
o hudbe a trocha aj o filozofii

autora J. Halušku (pracovníka MÚ SAV).

Ďalšie informácie o publikácii (obsah, predslov, objednávka) sa dajú nájsť na stránke autora.

Vydavateľstvo Peter Lang - Europäischer Verlag der Wissenschaften  vydalo v roku 2005 publikáciu

Distribution of Sequences: A Sampler

autorov O. Straucha (pracovník MÚ SAV) a Š. Porubského (AV ČR).

Distribution of sequences    "This is the first monograph aiming in a systematized description of a variety of aspects of the distribution properties of one-dimensional or multi-dimensional sequences. The heart of the book is formed by more than 500 items of sequences, for instance those involving logarithmic functions, trigonometric functions, polynomials, sum-of-digits functions, integer part functions, number-theoretic functions, primes, normal numbers, the van der Corput sequence, pseudorandom number generators, etc. Properties of sequences like low discrepancy sequences, good lattice points, nets, lattice rules, completely uniformly distributed sequences, block sequences, circle sequences, etc. are also covered. The reader finds after a complete mathematical description of the sequences characterizations of their currently known distribution properties (in terms of distribution functions, or various types of discrepancy, diaphony, dispersion, etc.) together with comments documenting the history, development, open problems (if exist) and the relevant literature for each of the referred to sequences. The cummulative updated bibliography at the end of the book contains more than 1000 items.
   The book can be useful not only to advanced students and mathematicians working in the area but also for those wanting to delve deeper into the many facets of the uniform distribution of sequences and in applications of quasi-Monte Carlo methods."

Published in conjunction with VEDA, publishing house of the Slovak Academy of Sciences.

Na stiahnutie: Oto Strauch, Štefan Porubský: Distribution of Sequences: A Sampler, Electronic revised version January 18, 2018 Extended Edition of the 1st Edition published by PETER LANG, Europaischer Verlag der Wissenschaften, 2005
ISSN: 1612-149X
ISBN: 3-631-54013-2
US-ISBN: 0-8204-7731-1
[PDF] (2 773 kB)

Vydavateľstvo Marcel Dekker - Ister Sciences  vydalo publikáciu J. Halušku (pracovník MÚ SAV)

The Mathematical Theory of Tone Systems

The Mathematical Theory of Tone Systems    Containing over 200 chapter examples of past and prevalent tone systems-and an appendix with hundreds more- The Mathematical Theory of Tone Systems views classical harmonic analysis vis-a-vis uncertainty-based information theory…covers dissonance functions, fuzziness, and relatedness within tone systems…explores wavelets and nonspecificity, as well as pitch granulation and ambiguity…discusses measurements for equal temperaments along with algebraic representations of harmonic structures…identifies acoustics algorithms, facets of meantone systems, and the anatomy of the Pythagorean whole tone…provides a formalization of well tempered tone systems…regards Pythagorean systems of India and China, African free tuning, Indonesian gamelan, Pacific Ocean tuning, and Western system trends…and considers Petzval tone systems and Huygens-Fokker tuning, tetrachords, the Euler space, and commas.
   JÁN HALUŠKA is a senior research fellow at the Mathematical Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak Republic. The author of number mathematical publications and a frequent presenter at international conferences, he is also the editor of the journal Tatra Mountains Mathematical Publications. Dr. Haluška was honored with the Prize of the Slovak Academy of Sciences (1999) for a collection of papers on tone systems. His musical background includes ten years' experience as a practicing organist and pipe organ tuner. Dr. Haluška received the M.S. degree (1978) from Odessa State University, Ukraine, the RNDr. degree (1986) from Comenius University, Bratislava, Slovak Republic, and the Ph.D. degree (1991) from the Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences.

Published in conjunction with Ister Science Ltd.
ISBN: 0-8247-4714-3

Distribution for the Slovak and Czech Republic:
Ister Science, Staromestska 6, 811 03 Bratislava, Slovakia
http://www.isterscience.sk

Vydavateľstvo VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  vydalo publikáciu s názvom Spracovanie a vyhodnocovanie meraní

Spracovanie a vyhodnocovanie meraní

autorov G. Wimmera (pracovník MÚ SAV), R. Palenčára V. Witkovského.

   Cieľom autorov bolo na jednej strane ukázať profesionálnym pracovníkom v matematickej štatistike niektoré aplikácie matematicko-štatistických postupov v metrológii pri spracovaní a vyhodnocovaní meraní, a na strane druhej ukázať profesionálnym pracovníkom v metrológii, ale aj vo fyzike, chémii atď. (teoretické) matematicko-štatistické, resp. teoreticko-pravdepodobnostné základy ich vyhodnocovacích postupov.
   Kniha vyšla s podporou Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústavu merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a grantovej agentúry VEGA, granty 1/7295/20 a 1/7077/20.

Vydavateľstvo VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied  vydalo publikáciu s názvom

Úvod do analýzy textov

Úvod do analýzy textov

autorov G. Wimmera (pracovník MÚ SAV), G. Altmanna L. Hřebíčka S. Ondrejoviča S. Wimmerovej.

   "Kniha Úvod do analýzy textov predstavuje kompendium, ktoré napísali lingvisti, textoví analytici a matematici. Okrem toho, že autori sú spoločne presvedčení, že v súčasnej vede možno prekonať relikty individuálnych romantických predstáv kolektívnym autorstvom, predkladaný zväzok odráža aj ich spoločné stanovisko, že v súčasnej vede sa empirické vybavenie dá dosiahnuť len za pomoci matematických metód. Kniha sa vyznačuje mimoriadnou aktuálnosťou v uvádzaní modernej literatúry a metodológie, porovnateľnej s tou, ktorá sa vyskytuje v najmodernejších vedeckých dielach. Predstavuje nóvum nielen na Slovensku, ale vôbec v celom odbore."

univ. prof. Dr. Peter Grzybek

Vydavateľstvo Kluwer Academic Publishers vydalo publikáciu s názvom

New Trends in Quantum Structures

Obálka knihy - New Trends in Quantum Structures

autorov A. Dvurečenského a S. Pulmannovej (pracovníkov MÚ SAV).

Táto monografia pojednáva o najnovších výsledkoch týkajúcich sa rôznych typov kvantových štruktúr. Je to interdisciplinárna oblasť, spájajúca matematiku, logiku a fuzzy uvažovanie s matematickými základmi kvantovej mechaniky a poukazuje na rôzne možnosti ich aplikácií. Kniha sa skladá zo siedmich kapitol. New Trends in Quantum Structures Prvé štyri kapitoly sú venované diferenčným posetom a efektovým algebrám; MV-algebrám a kvantovým MV-algebrám a ich kvocientom; a tiež tenzorovým súčinom diferenčných posetov. Kapitoly päť a šesť pojednávajú o BCK-algebrách a ich aplikáciách. Kapitola sedem je venovaná vetám typu Loomis-Sikorski pre MV-algebry a BCK algebry. Dôležité pojmy a fakty sú ilustrované početnými príkladmi.

Monografia je určená pre matematikov, fyzikov, logikov, filozofov, odborníkov v kvantových počítačoch a pre študentov zaujímajúcich sa o matematické základy kvantovej mechaniky, ako aj o nekomutatívnu teóriu miery, ortomodulárne zväzy, MV-algebry, efektové algebry, kvantovú mechaniku v Hilbertovom priestore a o použitie teórie fuzzy množín.

Publikáciu si môžete objednať prostredníctvom:
Ister Science Ltd., Staromestská 6, 811 03, Bratislava, e-mail: ister.science@ba.isk.sk.

Vydavateľstvo Stamm-Verlag, Essen nedávno vydalo publikáciu s názvom

Thesaurus of univariate discrete probability distributions

Obálka knihy - G. Wimmer, G. Altmanna, Thesaurus of univariate discrete probability distributions

autorov G. Wimmera (pracovník MÚ SAV) a G. Altmanna.

Táto zaujímavá publikácia je lexikónom jednorozmerných diskrétnych rozdelení pravdepodobnosti.

Lexikón prináša úplný prehľad z oblasti diskrétnych rozdelení pravdepodobnosti. Obsahuje 750 jednorozmerných diskrétnych rozdelení (označených všetkými známymi názvami), s ich funkciami rozdelenia pravdepodobnosti, definičnými obormi, parametrickými priestormi a vytvárajúcimi funkciami. Pre každé rozdelenie Thesaurus of univariate discrete probability distibutions sú uvedené jeho vzťahy (identity, reparametrizácie, špeciálne prípady a konvergencie) k iným rozdeleniam. Ku každému rozdeleniu tu nájdete množstvo odkazov na literatúru. Bibliografia na konci knihy obsahuje viac ako 4 000 položiek.

Kniha je určená nielen pre teoretikov snažiacich sa o zovšeobecnenie (samostatná časť je venovaná úplnému zoznamu tried rozdelení), ale aj pre empirických vedcov hľadajúcih generujúce mechanizmy pre ich dáta. Informácie v Lexikóne sú v mnohých prípadoch doplnkom monografie "Univariate Discrete Distributions" (druhé vydanie) od N.L. Johnsona, S. Kotza a A.W. Kempa. Dvesto rozdelení obsiahnutých v Lexikóne bolo použitých na vytvorenie samostatnej publikácie doplnenej o softvér ("Altmann-Fitter" - Iterative fitting of probability distributions to empirical data).

Ako jedna zo základných matematických príručiek by lexikón "Thesaurus of univariate discrete probability distributions" nemal chýbať v žiadnej vedeckej knižnici.

Vydavateľstvo VEDA vydalo v edícii SVET VEDY publikáciu venovanú Jurovi Hroncovi, zakladateľovi slovenskej matematiky s názvom

Starý pán
kniha o Jurovi Hroncovi a jeho dobe

Obálka knihy - Starý pán

Kniha má tri časti:

  • Rodný kraj, napísal Ondrej Hronec
  • V zápase o slovenskú techniku, napísal Jozef Sulaček
  • Starý pán, napísal Beloslav Riečan

Vidím pred sebou našich milých a mladých nadšencov a priateľov matematiky. Vidím sa sám seba viac než pred päťdesiatymi rokmi, keď som sa tiež tak oduševňoval za matematiku.

Toto je kniha o Jurovi Hroncovi, prvom rektorovi slovenskej techniky, zakladateľovi viacerých slovenských vysokých škôl a fakúlt, jednom z prvých 12 akademikov SAV, predsedovi Matice slovenskej, nestorovi slovenskej matematiky.

Je to kniha o starom pánovi, ako ho medzi sebou volali jeho súčasníci, ktorí sa k nemu s dôverou utiekali. A všetko, čo sa pozitívneho udialo v slovenskej matematike za tých 40 rokov, čo nás opustil, nadväzovalo na jeho dielo, jeho postoje, inštitúcie, ktoré vytvoril, či matematikov, ktorých vychoval a podporoval.

Vy slovenskí mládenci musíte si uvedomiť, že vy ako inžinieri, musíte konkurovať s celým svetom a nemôžete sa uzavrieť do úzkych hraníc Slovenska alebo republiky, lebo pred vami stojí veľký úkol hospodársky povzniesť Slovensko, slovenský ľud. Ale k tomu potrebujete dôkladné a veľké znalosti, vytrvalú a dôkladnú prácu.

Jur Hronec