Veľká Británia - zástava
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  Informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach podľa zákona č. 382/2011 Z.z. a nariadenia vlády SR 498/2011 (2012); podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (2011)
  Výzvy na predkladanie ponúk (postup podľa § 9 ods. 9)
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Fotografie - 55. výročie MÚ SAV

V dňoch 16.-17. októbra 2014 sa v Smoleniciach uskutočnila oslava

55. výročia založenia Matematického ústavu.

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/musav55/.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2014

Deň otvorených dverí MÚ SAV - Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Miesto: Matematický ústav SAV, Štefánikova 49, Bratislava, 4. poschodie, č. d. 408
Dátum: 11. 11. 2014, 09.00-12.50

Program prednášok:


 • 09.00 - 09.50: doc. Ing. Gabriel Okša, CSc. - Ako matematika pomáha zvyšovať bezpečnosť jadrových elektrární
 • 10.00 - 10.50: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc. - Potrebujeme ešte matematiku ?
 • 11.00 - 11.50: doc. RNDr. Rudolf Hajossy, CSc. - Zahrajme si s Pytagorom
 • 12.00 - 12.50: Mgr. Kristína Čevorová - Ako priviesť dlaždiča do šialenstva


Deň otvorených dverí MÚ SAV - Košice


Miesto: Detašované pracovisko MÚ SAV v Košiciach, Grešákova 6, Košice
Dátum: 10. 11. 2014, 10.00-11.30 hod

Program podujatia:


 1. Uvítanie
 2. doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.; Mgr. Peter Mlynarčík - O starej a novej matematike, beseda


Ostatné podujatia (prednášky pre verejnosť)


 • 12. 11. 2014 o 09.40 - doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. - Od ostrej matematiky k neostrej, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok
 • 13. 11. 2014 o 10.00 - RNDr. Emília Halušková, PhD. - O úspechoch slovenskej vedy, ZŠ J. D. Matejovie v Lipt. Hrádku, Liptovský Hrádok
 • 14. 11. 2014 o 10.00 - RNDr. Emília Halušková, PhD. - O úspechoch slovenskej vedy, ZŠ v Lipt. Jáne, Liptovský Ján

Fotografie - Spomienka na Štefana Schwarza

Dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnila

Spomienková konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Schwarza.

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/s.schwarz.100/.

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2014/2015 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2014 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.