Veľká Británia - zástava FB
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2015 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Pracovná pozícia - konkurz

Matematický ústav SAV vypisuje konkurz na prijatie vedeckého pracovníka na oblasť geometrie so zameraním na

geometriu a algebraickú topológiu.

Podmienkou prijatia je:

 • VŠ vzdelanie 3. stupňa,
 • prax 10 rokov na významných zahraničných vedecko-pedagogických pracoviskách.

Uchádzači sa musia prihlásiť na sekretariáte

Matematického ústavu SAV, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava

do 31. júla 2016.

Súčasťou prihlášky je

 • predstava pracovného zamerania na najbližší rok až dva,
 • kópia diplomu o ukončení 3. stupňa VŠ vzdelania,
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 • životopis,
 • žiadosť o zamestnanie.

Autoreferát dizertačnej práce

Autoreferát k nahliadnutiu pre budúcu obhajobu dizertačnej práce doktorandky

Mgr. Kristíny Čevorovej.


Autoreferát [PDF] (177 kB)

Autoreferát dizertačnej práce

Autoreferát k nahliadnutiu pre obhajobu dizertačnej práce doktoranda

Mgr. Tomáša Gregora,

ktorá sa uskutoční 24. 8. 2016 na Matematickom ústave v Bratislave.


Autoreferát [PDF] (1,15 MB)

Dizertačná práca

Dokumenty k nahliadnutiu pre budúcu obhajobu dizertačnej práce doktoranda

Mgr. Antona Sedliaka.


Dizertačná práca [PDF] (14,2 MB), Autoreferát [PDF] (1.2 MB)

Ocenenie

Dňa 9. decembra 2015 si

prof. RNDr. Juraj Hromkovič, DrSc.

prevzal z rúk ministra zahraničných vecí M. Lajčáka ocenie Vyslanec dobrej vôle 2015.

(viac)


Blahoželáme.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.