Veľká Británia - zástava FB
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
    Informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach podľa zákona č. 382/2011 Z.z. a nariadenia vlády SR 498/2011 (2012); podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (2011)
    Výzvy na predkladanie ponúk (postup podľa § 9 ods. 9)
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2015 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Fotografie - Deň otvorených dverí MÚ SAV Bratislava 2014

Dňa 11. novembra 2014 sa na Matematickom ústave SAV v Bratislave uskutočnil

Deň otvorených dverí

v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku".

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/DOD2014/.

Fotografie - 55. výročie MÚ SAV

V dňoch 16.-17. októbra 2014 sa v Smoleniciach uskutočnilo slávnostné zasadanie pri príležitosti oslavy

55. výročia založenia Matematického ústavu.

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/musav55/.

Fotografie - Spomienka na Štefana Schwarza

Dňa 25. septembra 2014 sa uskutočnila

Spomienková konferencia pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Schwarza.

Fotogalériu z podujatia možno nájsť na adrese: http://www.mat.savba.sk/confer/s.schwarz.100/.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.