Veľká Británia - zástava
 • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
  [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
 • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
  Informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach podľa zákona č. 382/2011 Z.z. a nariadenia vlády SR 498/2011 (2012); podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (2011)
  Výzvy na predkladanie ponúk (postup podľa § 9 ods. 9)
 • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Pozvánka

Matematický ústav SAV v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou a Predsedníctvom SAV

si Vás dovoľujú pozvať na

Spomienkovú konferenciu pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Schwarza

(* 18. máj 1914, Nové Mesto nad Váhom – † 6. december 1996, Bratislava)

významného československého matematika a pedagóga, člena SAV a ČSAV, predsedu SAV (1965-1970), riaditeľa Matematického ústavu SAV (1964-1988), profesora SVŠT, vedúceho katedry matematiky SVŠT (1951-1961), vedúceho katedry matematiky FE SVŠT (1961-1979).

 

Spomienková konferencia sa uskutoční dňa 25. septembra 2014 (štvrtok) v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici 3 od 9:00 hod.

Program:

 • 9:00 – 11:30 Vystúpenia popredných predstaviteľov STU a SAV, spolupracovníkov a žiakov, spolu s hudobnými vystúpeniami
  • Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., riaditeľ MÚ SAV
  • Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor STU
  • Prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV
  • Prof. Emeritus Paul Mostert, University of Kansas, USA
  • Prof. ing. Dr.h.c. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda SAV
  • Prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., riaditeľ ÚIM FEI STU
  • a krátke osobné spomienky ďalších účastníkov
 • 12:00 – 12:10 Odhalenie pamätnej tabule na Štefánikovej 49 za účasti primátora hl. mesta Bratislavy Milana Ftáčnika.
 • 14:00 - 16:00 Prednášky prof. Štefana Porubského a prof. Marii Demlovej z Prahy venované matematickým výsledkom Štefana Schwarza.

 

Anatolij Dvurečenskij, MÚ SAV

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2014/2015 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2014 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Blahoželanie

Náš pracovník RNDr. Jozef Pócs, PhD. získal v júni 2014 prvé miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v oddelení neživá príroda za prácu Fuzzy konceptové zväzy a ich zovšeobecnenia.

Blahoželáme.

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.