Veľká Británia - zástava
  • Matematický ústav SAV z pohľadu zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.
    [pdf] (59,5 kB) [odt] (46,3 kB) [doc] (54,2 kB) [docx] (13,9 kB)
  • V E R E J N É  O B S T A R Á V A N I E
    Informácie o zmluvách, objednávkach a faktúrach podľa zákona č. 382/2011 Z.z. a nariadenia vlády SR 498/2011 (2012); podľa zákona č. 546/2010 Z.z. (2011)
    Výzvy na predkladanie ponúk (postup podľa § 9 ods. 9)
  • Etický kódex SAV [pdf] (31,2 kB)

Doktorandské štúdium

Matematický ústav SAV v Bratislave spolu so svojimi pobočkami: Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach, Oddelením informatiky Bratislava a Inštitútom matematiky a informatiky, spoločné pracovisko MÚ SAV a UMB Banská Bystrica, v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2014/2015 v študijnom odbore

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka doktorandského štúdia v dennej forme je 4 roky, v externej forme 5 rokov. Obvyklá lehota na podávanie prihlášok je 30. jún.
Vypísané témy na rok 2014 a ďalšie informácie sú na našej stránke o doktorandskom štúdiu.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2013

Deň otvorených dverí MÚ SAV - Bratislava

Týždeň vedy a techniky - logo

Dňa 12. novembra 2013 sa uskutočnil, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2013, Deň otvorených dverí Matematického ústavu v Bratislave. Pre verejnosť boli pripravené 4 populárno-náučné prednášky pracovníkov, výstavka knižných publikácií a časopisov a malé občerstvenie.

Tento rok sa zúčastnilo asi 100 študentov z viacerých bratislavských gymnázií - zo španielskeho Gymnázia Federica Garcíu Lorcu, z Gymnázia Grösslingová 18, z Evanjelického lýcea a zo súkromného gymnázia Galileo School.

Fotogaléria:

M. Bečka K. Nemoga I. Mračka K. Čevorová

Stáž na Matematickom ústave SAV

Študentom VŠ matematického zamerania po 3. alebo 4. ročníku ponúkame odbornú mesačnú stáž na Matematickom ústave SAV v Bratislave alebo v Košiciach. Ponúkame konzultácie s pracovníkmi Matematického ústavu s výhľadom ďalšej spolupráce a možnosťou doktorandského štúdia v budúcnosti. Nemôžeme zabezpečiť ubytovanie, štipendium je 250,- EUR na 4 týždne.

Ďalšie informácie na adrese mathinst@mat.savba.sk.