Veľká Británia - zástava FB

Vybrané projekty riešené na Matematickom ústave SAV, v. v. i.

ITMS2014+

APVV

  • APVV-0178-11
    (Neurčitosť z pohľadu pravdepodobnosti, algebry, samo-adjungovaných operátorov a kvantových štruktúr)
  • APVV-16-0073(Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické aspekty neurčitosti)

VEGA