Veľká Británia - zástava FB

Doktorandské štúdium z matematiky na MÚ SAV

Informácie o doktoranskom štúdiu v akademickom roku 2016/2017

Matematický ústav SAV v Bratislave (MÚ SAV, Bratislava) spolu so svojimi pobočkami:

 • Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach (MÚ SAV, Košice),
 • Oddelením informatiky v Bratislave (OI, Bratislava) a
 • Inštitútom matematiky a informatiky - spoločným pracoviskom MÚ SAV a UMB Banská Bystrica
  (IMI, Banská Bystrica),

v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2016/2017 v študijnom odbore:

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka v  dennej forme doktorandského štúdia je 4 roky, v externej forme je 5 rokov.

Lehota na podávanie prihlášok je 30. jún 2016.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihláška a potrebné dokumenty

Nasledujúce dokumenty sú potrebné pre prihlásenie sa na doktorandské štúdium:

 • Vyplnená prihláška (tlačivo) na Vysokoškolské štúdium, tretí stupeň - v prípade nejasností je možné sa zastaviť osobne na MÚ SAV, Bratislava, prípadne kontaktovať sekretariát telefonicky a e-mailom (viď nižie)
 • Štrukturovaný životopis
 • Diplom alebo potvrdenie o ukončení VŠ štúdiu 2. stupňa
 • Zoznam prác (zaslané/prijaté), ak je k dispozícii

Poplatky

Za prijímacie pohovory sa neplatí žiadny poplatok.

Prijímacie pohovory

Prijímacia skúška bude v júli 2016 (ešte sa upresní, závisí od vybranej témy na štúdium) na MÚ SAV (tiež sa ešte upresní, podľa témy) a bude ústna v rámci magisterského štúdia pre matematiku odpovedajúca špecializácii súvisiaca s témou dizertačnej práce, spolu s overením jazykových schopností. Výsledky vyhodnotí komisia.

Predpokladaný počet interných doktorandov 3–5, externých 3.

Finančné ohodnotenie: Pred vykonaním dizertačnej skúšky 561,50 EUR mesačne. Po vykonaní dizertačnej skúšky 646,50 EUR mesačne. Od 1. 1. 2017 dochádza k navýšeniu súm na 567,50 EUR a 661,50 EUR. Pridelené štipendium je oslobodené od dane z príjmu.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2016/2017

 1. Efektívna paralelizácia problémov lineárnej algebry.
  školiteľ: Mgr. Martin Bečka, PhD., OI MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 2. Zovšeobecnenia spojitosti.
  školiteľ: doc. RNDr. Ján Borsík, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 3. Zovšeobecnené topológie.
  školiteľ: doc. RNDr. Ján Borsík, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript. Please enable javascript to see e-mail addresses.
 4. Efektové a pseudo efektové algebry ako modely kvantových štruktúr.
  školiteľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 5. Neceločíselné diferenciálne rovnice.
  školiteľ: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 6. Neurčitosť, štruktúry a kategórie.
  školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 7. Topológické štruktúry na priestore minimálnych usco zobrazení.
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 8. Porovnávanie kvantových kanálov a aplikácie v kvantovej teórii informácie.
  školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, PhD., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 9. Zložitosť regulárnych operácií na alternujúcich a booleovských automatoch.
  školiteľ: RNDr. Galina Jirásková, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 10. Vlastnosti diskrétnych rozdelení vyjadrených parciálnymi sumáciami.
  školiteľ: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD., MÚ SAV, Bratislava a FMFI UK, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 11. Algebraické vlastnosti blokových a prúdových šifier.
  školiteľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 12. Agregačné funkcie na zväzoch a ich aplikácie.
  školiteľ: RNDr. Jozef Pócs, PhD., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 13. Metódy strojového učenia a ich vizualizácie.
  školiteľ: doc. RNDr. Ondrej Šuch, PhD., IMI, Banská Bystrica,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 14. Štatistické testovanie niektorých geometrických špecifikácií meraných predmetov.
  školiteľ: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 15. Multi-polarita v multi-kriteriálnom rozhodovaní.
  školiteľ: Mgr. Andrea Zemánková, PhD., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.

Individuálny štúdijný plán (tlačivo)
Štúdijný program doktorandského štúdia v odbore 9-1-9 Aplikovaná matematika
Povinne voliteľné predmety za MÚ SAV - odbor 9-1-9 Aplikovaná matematika


Doktorandské štúdium začína spravidla od 1.9., ak sa nedohodne inak. Ďalšie informácie podá MÚ SAV Bratislava.
Poštová adresa: MÚ SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava
Tel. č.: 02/5249 7316, 02/5751 0414
E-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.

Formuláre a dokumenty
(ďalší priebeh štúdia)Informácie o doktoranskom štúdiu v akademickom roku 2015/2016

Matematický ústav SAV v Bratislave (MÚ SAV, Bratislava) spolu so svojimi pobočkami:

 • Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach (MÚ SAV, Košice),
 • Oddelením informatiky v Bratislave (OI, Bratislava) a
 • Inštitútom matematiky a informatiky - spoločným pracoviskom MÚ SAV a UMB Banská Bystrica
  (IMI, Banská Bystrica),

v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2015/2016 v študijnom odbore:

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka v  dennej forme doktorandského štúdia je 4 roky, v externej forme je 5 rokov.

Lehota na podávanie prihlášok je 30. jún 2015.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihláška a potrebné dokumenty

Nasledujúce dokumenty sú potrebné pre prihlásenie sa na doktorandské štúdium:

 • Vyplnená prihláška (tlačivo) na Vysokoškolské štúdium, tretí stupeň - v prípade nejasností je možné sa zastaviť osobne na MÚ SAV, Bratislava, prípadne kontaktovať sekretariát telefonicky a e-mailom (viď nižie)
 • Štrukturovaný životopis
 • Diplom alebo potvrdenie o ukončení VŠ štúdiu 2. stupňa
 • Zoznam prác (zaslané/prijaté), ak je k dispozícii

Poplatky

Za prijímacie pohovory sa neplatí žiadny poplatok.

Prijímacie pohovory

Prijímacia skúška bude v júli 2015 (ešte sa upresní, závisí od vybranej témy na štúdium) na MÚ SAV (tiež sa ešte upresní, podľa témy) a bude ústna v rámci magisterského štúdia pre matematiku odpovedajúca špecializácii súvisiaca s témou dizertačnej práce, spolu s overením jazykových schopností. Výsledky vyhodnotí komisia.

Predpokladaný počet interných doktorandov 3–5, externých 3.

Finančné ohodnotenie: Pred vykonaním dizertačnej skúšky 561,50 EUR mesačne. Po vykonaní dizertačnej skúšky 646,50 EUR mesačne. Pridelené štipendium je oslobodené od dane z príjmu.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2015/2016

 1. Efektívna paralelizácia problémov lineárnej algebry.
  školiteľ: Mgr. Martin Bečka, PhD., OI MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 2. Zovšeobecnenia spojitosti.
  školiteľ: doc. RNDr. Ján Borsík, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 3. Zovšeobecnené topológie.
  školiteľ: doc. RNDr. Ján Borsík, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript. Please enable javascript to see e-mail addresses.
 4. Efektové a pseudo efektové algebry ako modely kvantových štruktúr.
  školiteľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 5. Mnohohodnotové uvažovanie a teória MV-algebier a BL-algebier.
  školiteľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 6. Neceločíselné diferenciálne rovnice.
  školiteľ: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 7. Matematické štruktúry a ich aplikácie.
  školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 8. Topológie na priestore minimálnych usco a minimálnych cusco.
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 9. Kvantové merania a štatistická inferencia na kvantových zariadeniach.
  školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, PhD., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 10. Popisná zložitosť formálnych systémov.
  školiteľ: RNDr. Galina Jirásková, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 11. Chromatické problémy v teórii grafov.
  školiteľ: RNDr. Martin Kochol, PhD. DSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 12. Vlastnosti diskrétnych rozdelení vyjadrených parciálnymi sumáciami.
  školiteľ: doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD., MÚ SAV, Bratislava a FMFI UK, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 13. Algebraické vlastnosti blokových a prúdových šifier.
  školiteľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 14. Paralelné blokové algoritmy pre EVD/SVD veľkých matíc.
  školiteľ: doc. RNDr. Gabriel Okša, CSc., OI MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 15. Pozorovateľné a stavy na algebrických štruktúrach ako modeloch kvantovej mechaniky.
  školiteľ: doc. RNDr. Silvia Pulmannová, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript. Please enable javascript to see e-mail addresses.
 16. Metódy strojového učenia a ich vizualizácie.
  školiteľ: doc. RNDr. Ondrej Šuch, PhD., IMI, Banská Bystrica,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 17. Teoretické problémy efektívneho a estetického zobrazovania grafov.
  školiteľ: RNDr. Imrich Vrťo, DrSc., OI MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 18. Rozdelenia čiastočných súm skreslené veľkosťou.
  školiteľ: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 19. Šírenie neistôt pri morfologických operáciách.
  školiteľ: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.
 20. Multi-polarita v multi-kriteriálnom rozhodovaní.
  školiteľ: Mgr. Andrea Zemánková, PhD., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.

Individuálny štúdijný plán (tlačivo)
Štúdijný program doktorandského štúdia v odbore 9-1-9 Aplikovaná matematika
Povinne voliteľné predmety za MÚ SAV - odbor 9-1-9 Aplikovaná matematika


Doktorandské štúdium začína spravidla od 1.9., ak sa nedohodne inak. Ďalšie informácie podá MÚ SAV Bratislava.
Poštová adresa: MÚ SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava
Tel. č.: 02/5249 7316, 02/5751 0414
E-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.

Formuláre a dokumenty
(ďalší priebeh štúdia)