Veľká Británia - zástava FB

Základné úlohy Matematického ústavu SAV, v. v. i.

Hlavnou úlohou ústavu je základný výskum v matematike a matematickej informatike.

Medzi ďalšie úlohy ústavu patria najmä:

 • výchova vedeckých pracovníkov
 • spolupráca s vedeckými a výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí
 • vydávanie vedeckých časopisov a kníh
 • zhromažďovanie a triedenie informácií o vedeckých výsledkoch
 • vypracovávanie expertíz pre vládu a vládne organizácie
 • poskytovanie vedeckých informácií pre inštitúcie a občanov Slovenska
 • spolupráca a pomoc vysokým školám pri výuke a organizovaní výuky
 • prenos výsledkov vedeckého výskumu do praxe
 • popularizácia vedy

Po organizačnej stránke zabezpečuje ústav činnosť v týchto oblastiach:

 • vydávanie časopisu Uniform Distribution Theory
 • činnosť redakčnej rady a vydávanie časopisu Mathematica Slovaca
 • činnosť redakčnej rady a vydávanie časopisu Tatra Mountains Mathematical Publications
 • činnosť slovenskej redakcie časopisu Zentralblatt MATH
 • v spolupráci s Ministerstvom školstva a vedy činnosť redakčnej rady a vydávanie časopisu Matematické obzory
 • dokončuje sa konanie doktorandského štúdia a dizertačných skúšok vo vedných odboroch doktorandského štúdia:
    11 – 02 – 9   Algebra a teória čísel
    11 – 04 – 9   Matematická analýza
    11 – 06 – 9   Pravdepodobnosť a matematická štatistika
    11 – 80 – 9   Teoretická informatika
    11 – 14 – 9   Aplikovaná matematika
    11 – 81 – 9   Teória vyučovania informatiky
 • prebieha konanie doktorandského štúdia a dizertačných skúšok vo vedných odboroch doktorandského štúdia:
    9 – 1 – 9   Aplikovaná matematika