Veľká Británia - zástava FB

Doktorandské štúdium z matematiky na MÚ SAV

Informácie o doktoranskom štúdiu v akademickom roku 2020/2021

Matematický ústav SAV v Bratislave (MÚ SAV, Bratislava) spolu so svojimi pobočkami:

 • Detašovaným pracoviskom MÚ SAV v Košiciach (MÚ SAV, Košice),
 • Oddelením informatiky v Bratislave (OI, Bratislava) a
 • Inštitútom matematiky a informatiky MÚ SAV, Banská Bystrica
  (IMI, Banská Bystrica),

v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave organizuje doktorandské štúdium podľa Zákona o vysokých školách č. 131/2002 v akademickom roku 2019/2020 v študijnom odbore:

9–1–9 aplikovaná matematika.

Štandardná dĺžka v  dennej forme doktorandského štúdia je 4 roky, v externej forme je 5 rokov.

Lehota na podávanie prihlášok je 30. jún 2020.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihláška a potrebné dokumenty

Nasledujúce dokumenty sú potrebné pre prihlásenie sa na doktorandské štúdium:

 • Vyplnená prihláška (tlačivo) na Vysokoškolské štúdium, tretí stupeň - v prípade nejasností je možné sa zastaviť osobne na MÚ SAV, Bratislava, prípadne kontaktovať sekretariát telefonicky a e-mailom (viď nižie)
 • Štrukturovaný životopis
 • Diplom alebo potvrdenie o ukončení VŠ štúdiu 2. stupňa
 • Zoznam prác (zaslané/prijaté), ak je k dispozícii

Poplatky

Za prijímacie pohovory sa neplatí žiadny poplatok.

Prijímacie pohovory

Prijímacia skúška bude v júli 2020 (ešte sa upresní, závisí od vybranej témy na štúdium) na MÚ SAV (tiež sa ešte upresní, podľa témy) a bude ústna v rámci magisterského štúdia pre matematiku odpovedajúca špecializácii súvisiaca s témou dizertačnej práce, spolu s overením jazykových schopností. Výsledky vyhodnotí komisia.

Predpokladaný počet interných doktorandov 3–5, externých 3.

Finančné ohodnotenie: Pred vykonaním dizertačnej skúšky 807,50,- EUR mesačne. Po vykonaní dizertačnej skúšky 940,50,- EUR mesačne. Pridelené štipendium je oslobodené od dane z príjmu.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2020/2021

 1. Pozorovateľné a spektrálne rozklady na MV-algebrách a efektových algebrách.
  školiteľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 2. Frakcionálne diferenciálne rovnice
  školiteľ: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 3. Topologické štruktúry na funkcionálnych priestoroch
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 4. Relatívne entropie v kvantovej teórii informácie
  školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 5. Kvantové kanály a merania
  školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 6. Chromatické a tokové problémy v teórii grafov
  školiteľ: RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povo─żte javascript.
 7. Tuttove polynómy a ich zovšeobecnenia
  školiteľ: RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povo─żte javascript.
 8. Jakobiány matroidov
  školiteľ: prof. RNDr. Roman Nedela, DrSc., IMI, Banská Bystrica,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 9. Kategoriálne aspekty agregovania.
  školiteľ: doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 10. Algebraické vlastnosti agregačných funkcií.
  školiteľ: RNDr. Jozef Pócs, PhD., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 11. Paralelizácia rýchleho algoritmu pre biharmonickú rovnicu a
  jeho aplikácia pri reštaurovaní obrazov
  školiteľ: prof. RNDr. Marian Vajteršic, DrSc., OI, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povo─żte javascript.
 12. Odvodenie súradnicového systému troch laserových
  triangulačných snímačov pomocou meradla
  školiteľ: prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.

Témy dizertačných prác v akademickom roku 2019/2020

 1. Pozorovateľné a spektrálne rozklady na MV-algebrách a efektových algebrách.
  školiteľ: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 2. Frakcionálne diferenciálne rovnice
  školiteľ: prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 3. Zovšeobecnená pravdepodobnosť.
  školiteľ: doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 4. Zavšeobecnenia Gaussovej komplexnej roviny do tretej
  alebo štvrtej dimenzie (teória, aplikácie).
  školiteľ: doc. RNDr. Ján Haluška, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 5. Topológické štruktúry na priestore množinovo-hodnotových zobrazení.
  školiteľ: doc. RNDr. Ľubica Holá, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 6. Relatívne entropie v kvantovej teórii informácie.
  školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, PhD., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 7. Kvantové kanály a merania.
  školiteľ: Mgr. Anna Jenčová, PhD., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 8. Algoritmy na štruktúrálnu analýzu snarkov.
  školiteľ: doc. Mgr. Ján Karabáš, PhD., MÚ SAV, Banská Bystrica,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 9. Tokové a chromatické problémy v kombinatorike.
  školiteľ: RNDr. Martin Kochol, PhD., DSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 10. Aplikovaná kryptoanalýza.
  školiteľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 11. Algebraické vlastnosti šifier.
  školiteľ: doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 12. Paralelné blokové algoritmy pre EVD/SVD veľkých matíc.
  školiteľ: doc. RNDr. Gabriel Okša, CSc., OI MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 13. Agregačné funkcie v službách.
  školiteľ: doc. PaedDr. Martin Papčo, PhD., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
  Anotácia: Zámerom je preskúmať a opísať užitočnosť agregačných funkcií vo vybraných oblastiach matematickej teórie alebo pri ich uplatňovaní v aplikáciách.
 14. Algebraické vlastnosti agregačných funkcií.
  školiteľ: RNDr. Jozef Pócs, PhD., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 15. Klony kongruenčne kompatibilných funkcií.
  školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Ploščica, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 16. Invarianty reálnej priamky.
  školiteľ: doc. RNDr. Miroslav Repický, CSc., MÚ SAV, Košice,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 17. Štatistické modelovanie reči.
  školiteľ: doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD., MÚ SAV, Banská Bystrica,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 18. Rozpoznávanie obrazu s konvolučnými neurónovými sieťami.
  školiteľ: doc. Mgr. Ondrej Šuch, PhD., MÚ SAV, Banská Bystrica,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.
 19. Niektoré modely kalibrácie.
  školiteľ: Prof. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc., MÚ SAV, Bratislava,
  e-mail: Pre zobrazenie e-mailovych adries povoľte javascript.

Individuálny štúdijný plán (tlačivo)
Štúdijný program doktorandského štúdia v odbore 9-1-9 Aplikovaná matematika
Povinne voliteľné predmety za MÚ SAV - odbor 9-1-9 Aplikovaná matematika


Doktorandské štúdium začína spravidla od 1.9., ak sa nedohodne inak. Ďalšie informácie podá MÚ SAV Bratislava.
Poštová adresa: MÚ SAV, Štefánikova 49, 81473 Bratislava
Tel. č.: 02/5249 7316, 02/5751 0414
E-mail: Pre zobrazenie e-mailových adries povoľte javascript.

Formuláre a dokumenty
(ďalší priebeh štúdia)