Veľká Británia - zástava FB
Blahoželanie

Dňa 16. novembra 2009 úspešne obhájil náš pracovník

Mgr. Peter Somora

dizertačnú prácu s názvom O počte riešení okrajových úloh pre nelineárnu diferenciálnu rovnicu 2. rádu a tým získal titul PhD.

Blahoželáme.

Blahoželanie

Dňa 4. 11. 2009 na slávnostnom udeľovaní Cien podpredsedu vlády a ministra školstva za vedu a techniku za rok 2009 v rámci Európskeho týždňa vedy získal náš pracovník

prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.

ocenenie v kategórii Osobnosť vedy a techniky za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných APVV a štrukturálnych fondov Centra excelentnosti v oblasti matematických základov kvantových štruktúr.

Blahoželáme.

Medzinárodný workshop

Medzinárodný workshop "Parallel Numerics 09“

V dňoch 27.–29. októbra 2009 zorganizovalo Oddelenie informatiky Matematického ústavu SAV v Smoleniciach medzinárodný workshop „Parallel Numerics 2009”. Dvadsať pozvaných medzinárodných expertov z Kanady, Nemecka, Rakúska, Švédska, Nórska, Slovinska a Slovenska prednieslo počas dvoch plenárnych dní hodnotné príspevky z oblasti paralelných vedeckých výpočtov. Aplikácie zahrnuli problematiku dynamického vyváženia paralelných systémov, riešenia paralelnej simulácie zložitých tokov obsahujúcich pevné častice, paralelného latentného sémantického indexovania pri spracovaní rozsiahlych databáz dokumentov rôzneho druhu, paralelného spracovania obrazov a signálov ako aj problematiku kvantového paralelizmu.

Stredoeurópska iniciatíva “Parallel Numerics” vznikla v roku 1994 v rámci spoločného európskeho výskumného projektu “Programming Environments, Algorithms, Applications, Compilers and Tools for Parallel Computation” (PACT). Uvedená konferencia bola už deviata v poradí, pričom prvá bola pred 15 rokmi tiež v Smoleniciach. Viac o jej programe a obrazovej dokumentácii je možné nájsť na stánke.

M. Bečka, G. Okša, M. Vajteršic

Pozvánka

Matematický ústav SAV v spolupráci s Predsedníctvom SAV, Slovenskou technickou univerzitou, Ekonomickou univerzitou, Univerzitou J. A. Komenského - Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK, Prírodovedeckou fakultou UK, Pedagogickou fakultou UK, JSMF, Občianskym združením Zachovanie pamiatky Jura Hronca v Gočove, Obec Gočovo

si Vás dovoľujú pozvať na

Deň akademika Jura Hronca
(*17.5.1881, Gočovo, † 1.12.1959, Bratislava)

pri príležitosti 50. výročia úmrtia tohto významného slovenského matematika, vysokoškolského učiteľa a zakladateľa slovenského vysokého školstva. Stretnutie sa uskutočni dňa 1. decembra 2009 (utorok) o 14.00 hod. v Bratislave, v Malom kongresovom centre vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3 (oproti prezidentskému palácu).

Na tomto podujatí vystúpia poprední predstavitelia slovenskej vedy a vysokého školstva, bývalí študenti, spolupracovníci, predstavitelia rodnej obce a príbuzenstva:

 • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. riaditeľ MÚ SAV- úvodné slovo
 • prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda SAV
 • prof. Ing. Dr.h.c. Štefan Luby, DrSc., bývalý predseda SAV
 • prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor STU
 • Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU
 • prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc., dekan Prír.F UK
 • prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD., dekan Ped.F UK
 • doc. RNDr. Ján Boďa, CSc., dekan FMFI UK
 • prof. h.c. prof. Ing. Ondrej Hronec, DrSc., predseda Občianskeho združenia
 • Bc. Milan Mlynár, starosta obce Gočovo
 • doc. Martin Kalina, CSc., predseda JSMF
 • prof. RNDr. Blanka Kolibiarová, CSc., asistentka akad. J. Hronca
 • Dr.h.c., prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc., bývalý študent

Na záver bude premietnutý film Jur Hronec z Gočova. Po ukončení si Vás dovoľujeme pozvať na priateľské posedenie v priestoroch Malého kongresového centra.

Anatolij Dvurečenskij, MÚ SAV

Účasť na výstave

V dňoch 5.–8. novembra sa uskutočnila v bratislavskom výstavnom centre Incheba Expo výstava Centier excelentnosti vo výskume a vývoji. Na výstave sa prezentovalo CE kvantových technológií - QUTE, ktorého súčasťou je MÚ SAV, ako partner nositeľa projektu - Fyzikálneho ústavu SAV. Stánok nášho CE bol v hale A0 a mal č. 41.

Posterová prezentácia (1.3 MB).

Medzinárodný seminár

Pri príležitosti 50. výročia založenia Matematického ústavu SAV sa uskutočnil v dňoch 18.-19. júna 2009 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach

Medzinárodný seminár pri príležitosti 50. výročia založenia MÚ SAV.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke seminára.

Fotogaléria.

 
logo European Science Week

Deň otvorených dverí

Dňa 3. novembra 2009 od 10.00 do 15.00 sa na Matematickom ústave SAV v Bratislave bude konať deň otvorených dverí v rámci Týždňa vedy a techniky 2009. Súčasne prebehnú 3. a 4. novembra sprievodné akcie organizované pracovníkmi Detašovaného pracoviska Košice vo viacerých mestách.

Program podujatí:

Miesto: MÚ SAV, Bratislava, Štefánikova 49, Bratislava
4. posch., miestnosť 408 (seminárna miestnosť)
Dátum: 3. novembra 2009
 • 10. 00 hod. - otvorenie prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.: Matematika na Slovensku a v SAV
 • 11. 00 hod. - Ing. Gabriel Okša, CSc.—doc. RNDr. Ladislav Halada, CSc. (ÚI SAV): Ako matematika hasí požiare
 • 12. 00 hod. - doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.: Aplikácie matematiky v plynárstve
 • 13. 00 hod. - RNDr. Imrich Vrťo, DrSc.: Teória grafov – od hlavolamov po integrované obvody
 • 14. 00 hod. - doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.: Utajený svet šifrovania
Súčasťou podujatia je prezentácia časopisov a kníh pracovníkov MÚ SAV.
Miesto: Katolícka univerzita v Ružomberku
Dátum: 3. novembra 2009
 • 10. 00 hod - doc. RNDr. Roman Frič, CSc.: Trendy v rozvoji matematiky
Miesto: Gymnázium na Alejovej ulici, Košice
Dátum: 3. novembra 2009
 • 13. 00 hod - RNDr. Jozef Pócs, PhD.: Rozhovory o matematike
Miesto: Gymnázium v Liptovskom Mikuláši
Dátum: 4. novembra 2009
 • 10. 15 hod - RNDr. Emília Halušková, CSc.: Matematické všeličo
Miesto: Konzervatórium v Košiciach
Dátum: 4. novembra 2009
 • 10. 00 hod - doc. RNDr. Ján Haluška, CSc.: Matematické všeličo
Blahoželanie

Minister školstva Ján Mikolaj dňa 27. 11. 2008 na slávnostnom udeľovaní cien za vedu a techniku za rok 2008 ocenil v kategórii Osobnosť vedy a techniky našu pracovníčku

doc. RNDr. Silviu Pulmannovú, DrSc.

za vynikajúce výsledky dosiahnuté pri riešení úloh výskumu a vývoja v SR, najmä v rámci úloh podporovaných Agentúrou na podporu výskumu a vývoja v oblasti matematických základov kvantovej mechaniky. Udeľovanie cien sa uskutočnilo v rámci týždňa vedy.

Týmto jej srdečne blahoželáme.

Pôvodné oznámenie na MŠ SR.

Blahoželanie

Rada pre vedeckú výchovu SAV schválila udelenie štipendia z podporného Fondu Š. Schwarza pre našu kolegyňu

Mgr. Elenu Vincekovú, PhD.

Blahoželáme.

Blahoželanie

V týchto dňoch sa dožíva životného jubilea 85 rokov nestor slovenských matematikov

prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.,

ktorý je v súčasnosti vedúcim detašovaného pracoviska v Košiciach.

Týmto mu prajeme všetko najlepšie, mnoho zdravia a ešte veľa matematických výsledkov.

Pracovníci MÚ SAV 

Blahoželanie
Rad L. Stura 1. triedy

Dňa 1. 9. 2008 pri príležitosti sviatku Dňa ústavy udelil prezident Ivan Gašparovič vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy nášmu pracovníkovi

prof. RNDr. Jánovi Jakubíkovi, DrSc.

Srdečne blahoželáme.

Smútočné oznámenie
J. Hedlikova - fotografia

S ľútosťou vám oznamujeme, že dňa 14. 7. 2008 po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 56 rokov umrela naša bývalá kolegyňa

RNDr. Jarmila Hedlíková, CSc.

Česť jej pamiatke.

Certifikáty

Informácie o používaných certifikátoch na našom serveri:

Certifikačná autorita

 O=Slovak Academy of Sciences
OU=Mathematical Institute
CN=MUSAV Root CA - 2008
Validity: 14. 5. 2008 8:00:08 - 13. 5. 2013 8:00:08
Serial Number: 91:4E:0C:B2:BF:9F:71:BD
SHA1 fingerprint: FE:CF:64:F7:44:F5:9E:12:BF:EC:34:B4:F9:1A:02:B1:78:23:E1:61
 MD5 fingerprint: 7D:D8:33:B2:B0:80:2E:78:AE:8D:82:76:C2:AE:B0:7D

Čo s ňou ? Certifikát je možné stiahnuť z nasledujúcej adresy. Treba si ho stiahnuť a uložiť do súboru. Ďalej je nutné zmazať (z prehliadačov: IE, Firefox, ... a mailových klientov: Thunderbird, ...) všetky staré certifikáty týkajúce sa našich stránok. Posledný krok je naimportovanie si tohto nového certifikátu ako certifikátu dôveryhodných koreňových certifikačných autorít (IE7_en:trusted root certification authorities, Firefox, Thunderbird: Authorities (treba zaškrtnúť len prvé - overuje WWW stránky)). Potom už budú automaticky akceptované ostatné certifikáty, ktoré sú potrebné k bezpečnému (šifrovanému) prístupu k službám (www, mail) na našom serveri.

Prístup k zoznamu certifikátov:

 • IE: Internet Options (Možnosti Internetu)/Content (Obsah)/Certificates (Certifikáty)
 • Firefox, Thunderbird: Tools/Options/Advanced/Encryption/View Certificates

rackmusav.mat.savba.sk

 O=Slovak Academy of Sciences
OU=Mathematical Institute
CN=rackmusav.mat.savba.sk
Validity: 14. 5. 2008 08:09:57 - 14. 5. 2010 08:09:57
Serial number: 1
SHA1 fingerprint: B0:44:76:E3:83:98:8F:7B:A0:1D:95:23:71:27:B3:97:00:93:71:75
 MD5 fingerprint: 7A:06:7B:09:4A:99:59:80:7C:61:79:F6:17:92:81:D6

www.mat.savba.sk

 O=Slovak Academy of Sciences
OU=Mathematical Institute
CN=www.mat.savba.sk
Validity: 14. 5. 2008 08:44:59 - 14. 5. 2010 08:44:59
Serial number: 2
SHA1 fingerprint: CD:E6:05:DF:B9:3D:C3:19:EE:B8:FA:69:F7:82:1F:58:65:2A:F4:EE
 MD5 fingerprint: 18:E3:77:8B:19:5E:10:C9:FD:7D:89:0F:B7:70:C2:E4

musav.mat.savba.sk

 O=Slovak Academy of Sciences
OU=Mathematical Institute
CN=musav.mat.savba.sk
Validity: 14. 5. 2008 09:08:15 - 14. 5. 2010 09:08:15
Serial number: 5
SHA1 fingerprint: 9C:C9:F4:EA:D1:A9:05:51:7F:B4:61:58:F8:5B:FF:E7:F1:27:46:FA
 MD5 fingerprint: 29:50:3A:CC:57:C1:59:DC:62:23:7B:49:8D:D3:9E:5A

mail.mat.savba.sk

 O=Slovak Academy of Sciences
OU=Mathematical Institute
CN=mail.mat.savba.sk
Validity: 14. 5. 2008 08:57:20 - 14. 5. 2010 08:57:20
Serial number: 3
SHA1 fingerprint: 6A:0F:0C:AE:03:9B:FB:F7:B6:7E:03:35:A8:9D:36:AA:AE:3F:F4:20
 MD5 fingerprint: 9F:3C:0E:79:54:D9:52:2C:7B:71:C1:1A:EE:08:AE:45

posielanie e-mailov (SMTP)

 O=Slovak Academy of Sciences
OU=Mathematical Institute
CN=mail.mat.savba.sk
Validity: 14. 5. 2008 08:57:41 - 14. 5. 2010 08:57:41
Serial number: 4
SHA1 fingerprint: 6E:59:88:19:D4:1D:5D:2D:BA:8B:D8:86:C1:CA:08:31:F7:B5:F0:25
 MD5 fingerprint: 99:FE:5F:D6:C4:3E:92:5E:4E:0A:3B:DD:D5:A5:45:3F

Oznam

Vzhľadom na bezpečnostné problémy s balíčkom Openssl, ktoré sa týkajú všetkých serverov založených na distribúcii Debian, došlo k zmene RSA a DSA kľúčov pri prihlasovaní sa na náš server cez SSH protokol. Dotknuté aplikácie sú putty, winscp, prípadne iný ssh klient (cez ktorý ste sa už aspoň raz prihlásili na náš server). Riešenie problému spočíva v povolení nového otlačku servera v horeuvedených aplikáciách za predpokladu, že sa zhoduje s nasledujúcimi otlačkami (fingerprint):

RSA - 2048 29:07:b8:05:55:4a:a9:0d:2e:4d:c6:f8:9e:b4:53:4b

a / alebo

DSA - 1024 44:53:cb:35:00:b8:dc:65:0c:df:00:5a:8f:25:74:4c.

Ďalej bude nasledovať zmena všetkých certifikátov, ktoré sa využívajú pri prístupe k službám nášho servera. Ďalšie informácie budú oznámené v tejto časti.

Blahoželanie

Dňa 28. 4. 2008 bolo na Vedeckej rade FMFI, UK schválené udelenie titulu PhD. pre našu kolegyňu

Mgr. Elenu Vincekovú.

Týmto jej srdečne blahoželáme.

Blahoželanie

Dňa 28. 4. 2008 boli oficiálne vyhlásené výsledky Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov za rok 2008 pre všetky 3 oddelenia vied. Naša kolegyňa

Mgr. Andrea Zemánková-Mesiarová, PhD.

získala 2. cenu za I. oddelenie vied.

Týmto jej gratulujeme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšej práci.

Blahoželanie

Dňa 27. 3. 2008 úspešne obhájila naša kolegyňa

Mgr. Elena Vinceková

pod vedením doc. RNDr. Sylvie Pulmannovej, DrSc. dizertačnú prácu s názvom

Algebrický prístup k teórii kvantových štruktúr.

Týmto jej srdečne blahoželáme k úspechu.

Blahoželanie

Matematický ústav SAV s potešením oznamuje, že nášmu pracovníkovi

Mgr. Petrovi Vadovičovi, PhD.

bolo udelené štipendium v rámci Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV. Gratulujeme.
Blahoželanie

Slovenská Akadémia Vied udelila v apríli 2007 za zásluhy v matematických vedách nášmu bývalému pracovníkovi

prof. Dr. h.c. Alexandrovi Rosovi, CSc.

čestnú plaketu Jura Hronca. Blahoželáme.

Blahoželanie

V rámci udeľovania ocenení "Vedec roka SR 2006" získala naša kolegyňa

Mgr. Andrea Zemánková-Mesiarová, PhD.

čestné uznanie za

súbor prác v oblasti viachodnotových logík a fuzzy logiky v popredných svetových časopisoch

s odborným prínosom.

Blahoželanie

Literárny fond udelil v kategórii "Cena za vedeckú a odbornú literatúru"

Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2005

autorom

doc. RNDr. Otovi Strauchovi, DrSc.   a
(MÚSAV)

prof. RNDr. Štefanovi Porubskému, DrSc.
(Ústav informatiky AV ČR)

Prémia bola udelená za vydanie publikácie Distribution of Sequences: A Sampler

a autori si cenu prevzali na slávnostnom odovzdávaní dňa 21.9. 2006.

Blahoželanie

Zasadnutie vedeckej rady SAV zo dňa 27. apríla 2006 schválilo udelenie

Ceny SAV za rok 2006

za výsledky v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci

doc. RNDr. Otovi Strauchovi, DrSc.   a
(MÚSAV)

prof. RNDr. Štefanovi Porubskému, DrSc.
(Ústav informatiky AV ČR)

Cena bola udelená za vydanie publikácie Distribution of Sequences: A Sampler.

Blahoželanie

Blahoželanie

Riadiaci výbor akcie "Vedec roka SR 2005" zhodnotil dňa 6. februára 2006 na pôde Slovenského syndikátu novinárov návrhy z vedecko-výskumných inštitúcií a vysokých škôl SR a uzniesol sa udeliť titul Vedec roka SR 2005

Prof. RNDr. Anatolijovi Dvurečenskému, DrSc.

Blahoželáme.